EKVITERMICKÁ KRIVKA I.

Používa sa v prevažnej miere vo vykurovacích systémoch, pričom má za úlohu zabezpečiť komfort vo vykurovanom priestore v závislosti na teplote okolia. Teplota vykurovacej vody sa teda mení v závislosti na vonkajšej teplote. Pokiaľ je vonku chladnejšie, teplota vykurovacej vody sa automaticky zvýši. Naopak, keď je vonku teplejšie, teplota vody sa zníži.

Je preto potrebné nájsť rovnováhu medzi dodávaným teplom a tepelnou stratou objektu, ktorá súvisí s vonkajšou teplotou. Závislosť medzi teplotou vody vo vykurovacom systéme a vonkajšou teplotou vzduchu sa nazýva ekvitermická krivka.

Pri nesprávnom nastavení ekvitermickej regulácie môže nastať prípad, že sa nastaví príliš strmá krivka vzhľadom na potreby vykurovaného priestoru – vtedy nastáva prekurovanie objektu. Krivka je niekedy nastavená strmo schválne a odberatelia tepla v budove si ešte teplotu na svojom vlastnom vykurovacom telese alebo okruhu doregulujú.

Pri príliš miernom nastavení krivky, vzhľadom na potreby vykurovaného priestoru, dochádza k nedokurovaniu objektu. Krivky sa dajú posúvať vo zvislom aj vodorovnom smere a tým upravovať požadované parametre, napr. rôzne požadované útlmy teplôt podľa požiadaviek odberateľa. Kriviek môže byť pre danú sústavu alebo objekt zvolených viac. Napríklad pre prípad nižšej vonkajšej teploty je vhodnejšia strmšia krivka, pokiaľ je vonkajšia teplota vyššia, tak je vhodnejšia krivka s miernym stúpaním.

Pri správnom nastavení parametrov sa pri ekvitermickej regulácii dosiahne automatická, maximálna optimalizácia vykurovania pri udržaní plného komfortu vykurovaného priestoru.