Prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., TUKE Košice

V súlade s implementáciou európskych noriem sa dostala aj na Slovensko norma STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov.

V roku 2010 bola do platnosti prijatá jej štvrtá časť EN 806-4 týkajúca sa montáže vodovodov. V tejto norme sú prvýkrát stanovené celoeurópsky platné nariadenia o uvedení inštalácií pitnej vody do prevádzky, vzťahujúce sa napríklad na napĺňanie, tlakovú skúšku, preplachovanie a dezinfekciu. Zároveň požiadavky na kvalitu pitnej vody, ktoré sa vzťahujú na všetky členské štáty EÚ sú dané smernicou Rady 98/83/ES z roku 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Štandardy pre kvalitu pitnej vody uvedené v smernici vychádzajú z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Cieľom smernice je chrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením jej nezávadnosti a čistoty. Smernica:

 • stanovuje štandardy pre kvalitu pitnej vody u spotrebiteľa „na výtoku“ (mikrobiologické, chemické a organoleptické ukazovatele) a stanovuje všeobecné povinnosti pre kvalitu pitnej vody ako takej – pitná voda musí byť zdravotne bezpečná a čistá,
 • zaväzuje členské štáty, aby pravidelne monitorovali kvalitu pitnej vody a aby spotrebiteľom poskytovali dostatočné a aktuálne informácie o kvalite pitnej vody,
 • stanovuje limitné hodnoty pre celkovo 48 mikrobiologických a chemických ukazovateľov, ktoré musia byť pravidelne monitorované a testované.

 

Členské štáty môžu oslobodiť od ustanovenia tejto smernice:

 • pitnú vodu, ktorá zásobuje menej ako 50 osôb alebo poskytuje v priemere menej ako 10 m3 pitnej vody za deň,
 • vodu používanú v potravinárskom priemysle, kde jej kvalita nemôže ovplyvniť zdravotnú bezpečnosť vyrábaných potravín.

Členské štáty sú povinné prebrať (transponovať) smernicu do svojej národnej legislatívy pre pitnú vodu, pričom si do nej môžu pridať ďalšie ukazovatele, ktoré budú monitorovať a tiež si môžu stanoviť prísnejšie limitné hodnoty. Avšak nemôžu si stanoviť menej prísne limitné hodnoty, keďže ochrana zdravia by mala byť zachovaná v celej Európskej únii.

Smernicu sme na Slovensku implementovali v nariadení vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. V porovnaní so smernicou sa v nariadení nachádzajú prídavné ukazovatele, ktoré sú sledované v pitnej vode. Ide napr. o ukazovatele vápnik a horčík, ktorých prítomnosť v pitnej vode odporúča Svetová zdravotnícka organizácia. Nariadenie obsahuje 29 ďalších ukazovateľov pre stanovenie kvality pitnej vody (kultivovateľné mikroorganizmy pri 37 °C, bezfarebné bičíkovce, živé organizmy, vláknité baktérie, mikromycéty, mŕtve organizmy, železité a mangánové baktérie, abiosestón, striebro, dichlórbenzény, monochlórbenzén, styrén, tetrachlórmetán, toluén, xylény, brómdichlórmetán, 2,4-dichlórfenol, chlórdioxid, chloritany, chloroform, ozón, 2,4,6-trichlófenol, absorbanciu, celkové rozpustné látky, teplotu, zinok, horčík, vápnik, vápnik a horčík. V porovnaní so smernicou 98/83/ES má SR 6 ukazovateľov, ktoré majú prísnejšie limity ako stanovuje smernica. Konkrétne ide o ukazovatele bór, kadmium, meď, kyanidy, chloridy a pH.

 

Ako je možné túto legislatívu udržať a rozvinúť?

Ako bolo vyššie uvedené, norma STN EN 806 pojednáva o inštaláciách pitnej vody, pričom sa zaoberá nielen konkrétnym návrhom a realizáciou vodovodných inštalácií, ale aj ich následným preplachom a dezinfekciou. Dodržiavanie normy STN EN 806-4, ako aj Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., vedie k zamysleniu sa nad tým, ako trvalo udržiavať status pitnej vody nielen v domácnostiach, ale všeobecne. K tomu je vhodným riešením adekvátna úprava vody, pričom galvanická úprava vody za predpokladu stabilného udržateľného stavu, je jednou zo serióznych možností stabilného udržania pitnej vody. Vhodným doplnením národnej legislatívy by preto bolo jej následné rozšírenie preplachu o povinnosť úpravy pitnej vody tak, aby sa pitná voda stala štandardom a trvalo udržateľným stavom.

 

Ako sú zabezpečené v súčasnosti preplachovanie a dezinfekcia na Slovensku?

Ing. Sleziak Tomáš, konateľ spoločnosti Wilseko s. r. o.

Valentín Javorský, vedúci predaja REMS GmbH pre Slovenskú republiku

Európsku normu EN 806-4, ktorá sa v súčasnosti etabluje aj na Slovensku, berú mnohí ešte stále s rezervou. Norma sa týka vo veľkej miere aj vodovodných potrubí vo vnútri budov, teda aj bytových domov. Norma sa týka nielen dodávateľov vody, ale aj správcov a vlastníkov bytov (spotrebiteľov a dodávateľov pitnej vody).

V praxi to funguje tak, že v prípade zásahov do vodovodných potrubí (rekonštrukcie bytového jadra, budovy, alebo po dokončení stavby), je povinnosťou prevádzkovateľa po ukončení prác vodovodné potrubie podrobiť tlakovej skúške a bezprostredne pred uvedením potrubia do prevádzky toto vodovodné potrubie prepláchnuť pitnou vodou a dezinfikovať ho. Zaujímalo nás, aké sú od zavedenia novej normy v jeseni 2010 skúsenosti z praxe.

Preplachovanie a dezinfikovanie vodovodných rozvodov je podmienené základnými pravidlami. Základným prvkom vstupujúcim do procesu preplachovania a dezinfikovania rozvodu je rozsah vodovodného potrubia a s tým súvisiaca komplikovanosť celého systému.

aquaswis

Preplachovanie a dezinfekcia systému sa odporúča pri opravách, prestavbách a nových inštaláciách, ale z doterajších skúseností je zrejmá aj nevyhnutnosť preplachovania a dezinfikovania systému ako prevencia. V každom z doteraz čistených rozvodov sme zaznamenali nečistoty. Vo svojej podstate je jedno, z akých materiálov a systémov je rozvod vody skonštruovaný, po určitom čase sa nečistoty objavia v každom z nich. Determinujúcim faktorom výskytu nečistôt je taktiež vek rozvodov. Výsledkom tohto procesu by mala byť hydrostatická tlaková skúška. Norma EN 806-4 [1], odsek 6 „Uvedenie do prevádzky“, sa v bode 6.1 dotýka „plnenia a hydrostatickej tlakovej skúšky inštalácii vo vnútri budov, pre vodu určenú pre ľudskú spotrebu“. „Inštalácie vo vnútri budov musia byť podrobené tlakovej skúške. Tu je možne vykonať buď s použitím vody alebo, pokiaľ to povoľujú národné ustanovenia, smie byť použitý čistý vzduch bez obsahu oleja a s nízkym tlakom alebo inertne plyny. Je potrebne pamätať na možne nebezpečenstvo vyvolané vysokým tlakom plynu alebo vzduchu v systéme.“ Okrem tohto upozornenia neobsahuje norma EN 806-4 [1] žiadne skúšobné kritéria tykajúce sa skúšky s použitím vzduchu. Naproti tomu sú pre hydrostatickú tlakovú skúšku opísané 3 skúšobné postupy A, B, C, v závislosti od materiálu a veľkosti nainštalovaných rúr. Skúšobné postupy A, B, C sa odlišujú rôznymi skúšobnými procesmi, skúšobnými tlakmi a dobou skúšania. Pre Nemecko bol stanovený jednotný postup: „Z dôvodov praktickej realizácie na stavbe bol na základe praktických pokusov vybraný modifikovaný postup, ktorý je použiteľný pre všetky materiály a kombinácie materiálov.“ Skúška tesnosti s použitím vody, ktorá bola bežne vykonávaná v minulosti, bola vykonávaná pred zakrytím vedení pitnej vody. Ak sa inštalácia následne neuvedie ihneď do prevádzky, hrozí riziko bakteriálnej kontaminácie tak pri naplnených, ako aj pri čiastočne naplnených alebo vyprázdnených vedeniach. Preto norma EN 806-4 [1] predpisuje, že: „Inštalácia pitnej vody musí byť čo najskôr po nainštalovaní a tlakovej skúške, ako aj bezprostredne pred uvedením do prevádzky, vypláchnutá pitnou vodou.“ „Ak sa systém neprevádzkuje bezprostredne po uvedení do prevádzky, musí sa v pravidelných intervaloch (až 7 dni) vyplachovať.“ Pretože inštalácia pitnej vody sa bežne neuvádza do prevádzky ihneď po skúške tesnosti, uvedenie do prevádzky sa častokrát realizuje dokonca až po niekoľkých mesiacoch, je požiadavka na vyplachovanie každých 7 dni síce účelná, avšak otázna z hľadiska praktickosti a hospodárnosti.

 

 

Udržateľnosť pitnej vody v dezinfikovanom a prepláchnutom systéme

Ing. Jozef Javorský, Swiss Aqua Technologies SK s. r. o., produktový manažér

Ako bolo vyššie povedané, inštalácie pitnej vody prebiehajú podľa normy STN 806-4:2010. Po odovzdaní potrubia komplikujú však inštalatérovi udržateľnosť pitnej vody v systéme rôzne kontaminácie. Pre zachovanie pitnej vody je treba zohľadniť mnohé požiadavky na zabránenie alebo odstránenie mikrobakteriálnych kontaminácií a rôznych usadenín. Pri uvádzaní inštalácií pitnej vody do prevádzky musí inštalatér vytvoriť inštaláciu, ktorá bude z hygienického hľadiska bezchybná. Ak nie sú dodržané platné technické pravidlá, môže si investor či stavebník od inštalatéra vykonávajúceho práce nárokovať bezplatné odstránenie prípadných škôd vzniknutých mikrobakteriálnou kontamináciou. Tomuto všetkému je potrebné venovať pozornosť opätovne po každom novom nainštalovaní, prestavbe a opravách, pri skúšaní, vyplachovaní a dezinfikovaní inštalácií pitnej vody. Riešením a cieľom je trvalo udržateľný stav pitnej vody. Tento stav sa dá zaistiť vhodnou úpravou vody.

 

Fyzikálna úprava vody s IPS

Galvanická fyzikálna úprava kvality vody pre domácnosti aj podniky – bez použitia chemikálií, solí, elektrickej energie, magnetov a bez finančných investícií pre údržbu sa hodnotí ako „N1“ systém pre ekológiu a zdravie.

ipsips

Aké riešenia úpravy vody ponúka IPS TECHNIKA

IPS zariadenie rieši problémy, týkajúce sa úpravy vody a smeruje k cieľu, aby bola voda trvalo pitná, chutná a zdravá. Najčastejšou starosťou, s ktorou sa pri úprave vody stretávame, je vodný kameň. Je bežným problémom v skoro každej domácnosti. Pomocou IPS TECHNIKY pomáhame odstrániť usadeniny v rozvodoch, zariadeniach i spotrebičoch a zabrániť tvorbe nového vodného kameňa.

Už 3 mm vrstva vodného kameňa na tepelných zariadeniach znižuje ich účinnosť až o 20 %. Pri vrstve hrubej 6 mm sa účinnosť znižuje až o 35 %. To výrazne zvyšuje prevádzkové náklady. IPS – šetrí námahu a financie spojené s výmenou alebo čistením vyhrievacích telies v bojleroch, práčkach, umývačkách riadu, v prietokových ohrievačoch vody, sprchovacích ružiciach, splachovacích nádržkách a pod.

Zabezpečujeme tak pre klientov nielen odstránenie starostí s vodným kameňom, ale ušetríme našim klientom aj peniaze, ochránime ich spotrebiče a zariadenia a v neposlednej rade chránime tým aj životné prostredie. Zároveň Zn – elektródy spôsobujú stabilizáciu minerálneho Fe a zastavenie korózie rozvodov. Prax poukazuje práve na koróziu, ktorá spôsobuje až 50 % poruchovosť.

 

Ako to vlastne funguje?

IPS zariadenie je v podstate úprava kvality vody pre domácnosť aj podniky. Aplikáciou IPS TECHNIKY je zmenená fyzikálna, nie chemická podstata vody, ďalej sú minimalizované nežiaduce dopady efektu tvrdej vody, avšak nie jej zloženie a sú tak zachované jej zdraviu prospešné účinky a vlastnosti.

 

logo ips

 

Tvrdosť je vlastnosť vody, ktorá vyjadruje obsah v nej rozpustených látok (hlavne Ca – vápnik a Mg – horčík). Je zdrojom tvorby vodného kameňa a významne ovplyvňuje aj chuťové vlastnosti vody. Bez chemickej úpravy vody mení Kalcit CaCO3 na Aragonit CaCO3, čím zamedzuje tvorbe vodného kameňa v potrubí, prietokových ohrievačoch ďalších prvkoch systémov distribúcie vody.

Iónový polarizačný systém znamená ekologický spôsob úpravy vody využívajúci prírodné (fyzikálne) zákony, čím zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Je to galvanický iónový prístroj pracujúci na princípe „mokrého galvanického článku“. Nepotrebuje elektrickú energiu, nepoužíva žiadne chemické látky. Polarizácia vody je nosnou myšlienkou celého procesu.

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára.

 

Kde je možné IPS zariadenie používať?

Použitie IPS zariadenia je vhodné kdekoľvek v privátnom a verejnom sektore, kde je používaná tečúca voda (dynamický systém). Spoľahlivá funkcia je okrem iného zabezpečená pre výmenníky tepla, vodovodné systémy, kotly, kondenzátory, generátory, vykurovacie systémy, kompresorovne či chladiace a klimatizačné zariadenia a inde.

 

Čo získa užívateľ inštaláciou a použitím IPS TECHNIKY?

Naše zariadenia zabezpečujú trvalo chutnú, pitnú a zdravotne nezávadnú vodu. Mimo tohto získavajú užívatelia IPS TECHNIKY bonusy vo forme zabraňovania tvorby vodného kameňa a korózii, IPS znižuje už existujúce usadeniny, zvyšuje životnosť spotrebičov a zariadení, nepriamo tým znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov. V neposlednej rade IPS vytvára hygienické prostredie mikrofilmov na stenách potrubia (prevencia baktérií), znižuje obsah železa a priaznivo ovplyvňuje rast rastlín (lepšia nasiakavosť vody). Za veľmi dôležité faktory považujeme priateľský postoj k ekológii, znížene použitia chemických čistiacich prostriedkov a minimalizáciu nákladov na použitie chemických prostriedkov na úpravu vody. Je to málo?

Náš projekt, ktorý sme predstavili na 19. ročníku medzinárodnej výstave vykurovacej techniky v Nitre bol zameraný na optimalizovanie riešení pre kvalitu vody. Vytvorením poradenských centier a vhodnou projekciou sme vytvorili sieť klientskych servisných stredísk, ktoré budú nápomocné pri riešeniach získania kvalitnej a čistej vody.

 

Našim klientom ponúkame:

 • čistenie vodovodných rozvodov bez použitia chémie
 • dezinfekciu vodovodných rozvodov pomocou zdravotne nezávadného peroxidu
 • čistenie rozvodov kúrenia
 • vykonávanie tlakových skúšok a kontroly tesnosti

 

Použitím našich produktov následne zabezpečíme:

 • odstránenie usadenín v potrubiach
 • zvýšenie prietoku vody
 • odstránenie baktérií z vodovodných potrubí
 • predĺženie životnosti vodovodných batérií
 • čistú, chutnú, zdravotne nezávadnú vodu pre všetkých používateľov našich zariadení

Toto všetko chceme zabezpečiť certifikovanými, autorizovanými inštalatérmi v poradenských centrách. To, čo práve ponúkame inštalatérom, je spolupráca s našou firmou v našich servisných centrách. Certifikovanými, autorizovanými inštalatérmi chceme zabezpečiť poradenstvo, montáž a servis zariadení IPS (Iónový polarizačný systém) TECHNIKY. Toto naše zariadenie zabráni tvorbe vodného kameňa, usadzovaniu vodného kameňa a korózii.

Na výstave si mohli inštalatérske firmy, ktoré chcú s nami spolupracovať, vyzdvihnúť registračné doklady a doručiť nám návratku so svojimi údajmi. Preškolené zazmluvnené firmy zverejníme priebežne v roku 2017 na našej webovej stránke ako preškolenú montážnu firmu pre inštaláciu IPS zariadení.

 

Čo na záver?

Našou účasťou na výstave by sme sa chceli dostať čo najbližšie k našim zákazníkom. Pre koncových zákazníkov sme pripravili „Výstavné zákaznícke kupóny“ so zľavou 25% pre podporu celej distribučnej siete. Veríme, že to pomôže nielen značke, ale sprístupni konečnému zákazníkovi odborné informácie o IPS. Radi ponúkneme návody, rady, upozornenia na výhody našich produktov. Našou snahou je, aby sme pre koncového zákazníka boli dobrou investíciou. Chceme mu ponúknuť servisné centrum, kde si zariadenie bude môcť zakúpiť a poskytneme mu odbornú montážnu firmu, ktoré zákazníkom naše zariadenia správne namontujú. Týmto by sme chceli zabezpečiť spoľahlivosť našich zariadení, a spokojnosť všetkých, ktorí sa pre IPS rozhodnú.

Inštalatérskym firmám chceme venovať špeciálny čas a poskytnúť im odborné technické informácie. Radi sa budeme venovať všetkým záujemcom z celého Slovenska, ktorí prejavia záujem o spoluprácu v oblasti montáže iónových polarizačných systémov.

 
 
 

Zdroj: http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/fyzikalna-uprava-vody-prostrednictvom-ips-systemu.html