JEDNOVTOKOVÉ A VIACVTOKOVÉ BYTOVÉ VODOMERY

Jednovtokový mechanický lopatkový suchobežný vodomer domaqua® m

Jednovtokové vodomery sú konštrukčne najjednoduchšie mechanické merače pretečeného množstva vody. Voda vteká a vyteká do meracej komory jedným tangenciálnym kanálikom. Lopatkové teleso, ktoré je uložené v meracej komore sa dostáva pôsobením prúdu vody do rotácie a pohyb sa prenesie na počítadlo.

domaquak

domaqua® m – vodomer je možné kedykoľvek doplniť o rádiový modul, ktorý umožňuje diaľkový odpočet dát

Bytový vodomer domaqua® m je jednovtokový lopatkový suchobežný vodomer s magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom. Ako suchobežný vodomer zaručuje vyššiu spoľahlivosť prevádzky a presnosť merania. Počítadlo sa nedostáva do styku s vodou, čo zabraňuje jeho blokácii alebo spomaleniu spôsobenému usadeninami. Zariadenie je dodávané v stavebných dĺžkach 80 mm, 110 mm a 130 mm s možnosťou prietoku Qn 1,5 m³/h alebo Qn 2,5 m³/ h.

 

Viacvtokový lopatkový suchobežný vodomer istameter® m

Konštrukciu merača istameter® m tvorí lopatkové koleso, ktoré je uložené v špeciálnej meracej komore. Voda vteká do tejto komory z viacerých tangenciálnych kanálikov a lopatkové teleso sa dostáva do rotácie, ktorá je prenášaná na počítadlo. Výtokové kanáliky sa nachádzajú v inej rovine ako vtokové. Viacvtokovou konštrukciou je zabezpečené rovnomerné zaťaženie lopatkového kolesa, čím je zaručená presnosť merania a dlhá životnosť. Vodomer je vybavený magnetickou spojkou a valčekovým počítadlom, ktoré sa vďaka dômyselnej konštrukcii nedostáva do kontaktu s vodou. Vodomer je dodávaný v stavebných dĺžkach 80 – 130 mm s prietokom Qn 1,5 – 2,5 m³/ h.

istameter

istameter® m – precízna meracia technika, overená v praxi sa vyznačuje vysokou spoľahlivosťou prevádzky a presnosťou merania

 

Inštalačné prvky pre jednoduchšiu montáž

Výhodou bytového vodomeru istameter® m je bohatá paleta inštalačného príslušenstva. Využitie závitového pripojenia vodomeru do inštalačných prvkov EAS, VAS alebo podbatériovej prípojky znižuje následné náklady na montážne práce pri výmene alebo overení vodomeru. Jednorúrková prípojka EAS sa inštaluje priamo do vodovodného potrubia, VAS ventilová prípojka je vynikajúcim riešením pre dodatočnú montáž vodomeru na existujúce uzatváracie ventily. Vďaka oddelenej konštrukcii sa pri overovaní meradiel alebo výmene vodomeru, mení iba prietokomerná časť, vodomer sa jednoducho demontuje odkrútením. Potrubie sa počas doby overenia uzavrie závitom. Vodomer istameter® m je dodávaný so spätnou klapkou, ktorá zabraňuje pretláčaniu studenej vody do potrubia s teplou vodou, čo skresľuje údaje o spotrebe vody.

pripoojka

Vďaka širokej palete inštalačných prvkov nie je potrebný pri výmene vodomerov ďalší zásah do potrubia

 

Diaľkový odpočet a správa dát

Bytové vodomery spoločnosti ista sú v základnej verzii dodávané s krytkou modulárnej časti, ktorú je možné kedykoľvek doplniť o rádiový modul. Zariadenie je tak schopné odovzdávať informácie o nameraných hodnotách prostredníctvom rádiovej siete bez nutnosti vstupu do bytov či objektov. Odpočet dát sa realizuje dvoma spôsobmi:

  • cez zbernicu dát,
  • pochôdzkovým spôsobom do prístroja PDA.

Životnosť rádiového modulu je 10 rokov plus 2 roky rezervy. V prípade výmeny alebo overenia vodomeru sa modul jednoducho demontuje a inštaluje na nový prístroj, prípadne overený vodomer. Systém správy dát cez zbernicu funguje automatizovane, dáta sa spracúvajú elektronicky, čím sa významne zjednodušuje proces získavania údajov a ich integrácie do systému rozpočítania.

Najnovšie rádiové moduly fungujú na princípe obojsmernej komunikácie, kedy meracie zariadenia komunikujú navzájom, čím sa zvyšuje spoľahlivosť prenosu dát. Vodomery je možné integrovať spolu s meračmi tepla alebo pomerovými rozdeľovačmi tepla do jedného funkčného systému a údaje o spotrebách za rôzne časové obdobia si môžu vlastníci bytov, zástupcovia vlastníkov či správcovia sledovať cez internetový portál www.ista24.sk. Správcovia tak majú online prístup k denným dátam o spotrebe objektu a stave meračov, čo im umožní rýchlejšie odhaliť nežiaduce stavy, napr. únik vody, spätný prietok či manipulácia s prístrojmi.

mnitonto

ista24.sk – monitoring spotreby vody a tepla. Častejší prístup k údajom o spotrebe vody a stave vodomerov pomáha správcom a vlastníkom včas odhaliť nežiaduce stavy (napr. únik vody, spätný prietok, nulové spotreby).

Zdroj: http://www.tzbportal.sk/sprava-budov/jednovtokove-viacvtokove-bytove-vodomery.html