TEPELNÉ ČERPADLÁ I.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda WPLS

Tepelné čerpadlá WPLS.. B/E fungujú podľa osvedčeného a spoľahlivého “princípu chladničky”. Chladnička odoberá chladiacim sa potravinám teplo a na zadnej strane chladničky ho odovzdáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo odoberá teplo prostrediu a odovzdáva ho vykurovaciemu zariadeniu.

Vykurovací úžitok vyplýva z toho, že teplo prúdi vždy zo “zdroja tepla” k “tepelnému prázdnu” (z teplého do studeného), takisto ako aj rieka prúdi stále dolu údolím (z “prameňa” do “ústia”).
Tepelné čerpadlo využíva (ako aj chladnička) prirodzený smer toku z tepla do chladu v uzatvorenom okruhu chladiaceho prostriedku prostredníctvom výparníka, kompresora, kondenzátora a expanzného ventilu. Tepelné čerpadlo “pumpuje” pritom teplo z okolia na vyššiu, pre vykurovanie využiteľnú teplotnú úroveň.
 
Obr. 3 Schematické zobrazenie okruhu chladiaceho média tepelného čerpadla Logatherm WPLSB/E (s chladiacim médiomR410A)
[1] Výparník
[2] Kompresor
[3] Kondenzátor
[4] Expanzný ventil

 

Výparník (1) obsahuje tekuté pracovné médium s veľmi nízkym bodom varu (takzvané chladiace médium). Chladiace médium má nižšiu teplotu ako tepelný zdroj (napr. zem, voda, vzduch) a nižší tlak. Teplo prúdi teda z tepelného zdroja na chladiace médium. Chladiace médium sa tým otepľuje nad svoj bod varu, odparuje sa a je nasávané kompresorom.
Kompresor (2) stláča odparené (plynné) chladiace médium na vysoký tlak. Tým je plynné chladiace médium ešte teplejšie. Dodatočne je aj hnacia energia kompresora premenená na teplo, ktoré prechádza na chladiace médium. Takto sa stále ďalej zvyšuje teplota chladiaceho média, až je vyššia ako teplota, ktorú potrebuje vykurovacie zariadenie na vykurovanie. Ak je dosiahnutý určitý tlak a teplota, prúdi chladiace médium ďalej ku kondenzátoru.
V kondenzátore (3) odovzdáva horúce, plynné chladiace médium teplo, ktoré odobralo z okolia (tepelný zdroj) a z hnacej energie kompresora, na chladnejšie vykurovacie zariadenie (tepelné prázdno). Pritom klesá jeho teplota pod kondenzačný bod a tým pádom sa opäť skvapalňuje. Opäť tekuté, ale stále pod vysokým tlakom sa nachádzajúce chladiace médium, prúdi k expanznému ventilu.
Expanzný ventil (4) sa stará oto, aby bolo chladiace médium uvoľňované na jeho výstupný tlak predtým ako prúdi znovu späť do výparníka kde opäť prijíma teplo z okolia.

Prehľad spotreby energií

Asi štvrtina celkovej spotreby energií pripadá na súkromné domácnosti. V jednej domácnosti sa pritom použijú asi tri štvrtiny spotrebovanej energie na vykurovanie miestností. Za týchto podmienok je jasné, kde môžu byť zmysluplne stanovené opatrenia na úsporu energií a zníženie emisií CO2. Takto je možné prostredníctvom tepelnej izolácie, napríklad vylepšenou izoláciou, modernými oknami a úsporným, ekologicky prijateľným vykurovacím systémom, dosiahnuť dobré výsledky.

 

Obr. 1     Spotreba energií  v súkromných domácnostiach
[1] Vykurovanie 78 %
[2] Teplá voda 11%
[3] Iné zariadenia 4,5 %
[4] Chladenie, mrazenie 3 %
[5] Pranie, varenie, umývanie riadu
[6] Svetlo 1 %
Tepelné čerpadlo odoberá najväčšiu časť vykurovacej energie z okolia, pričom len menšia časť je privádzaná ako prevádzková energia. Stupeň účinnosti tepelného čerpadla (výkonové číslo) leží medzi 3 a 5. Z tohto dôvodu sú tepelné čerpadlá ideálne pre energeticky úsporné a životné prostredie chrániace vykurovanie.

Dôvody pre použitie tepelného čerpadla vzduch-voda v prevedení SPLIT

Nemecko je pri ochrane klímy jedným z vedúcich národov. Dodržiava záväzky z Kjótskeho protokolu. Nie je však dôvod zaspať na vavrínoch, keďže strednodobé klimatické ciele ešte neboli dosiahnuté. A tým je aj výber vykurovania rozhodujúcim prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov. Štúdie v odvetví očakávajú dlhodobý profit z tepelných čerpadiel.
Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení SPLIT udávajú tón obzvlášť v oblasti novostavieb a to vďaka stále efektívnejším zariadeniam. Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky je uskutočnené elektrickým vedením a dvoma vedeniami chladiaceho média a umožňuje veľmi flexibilné možnosti inštalácie.
Monoenergetický variant Logatherm WPLS.. E so zabudovanou elektrickou vykurovacou vložkou (9 kW) predstavuje nezávislé riešenie pre vykurovanie a teplú vodu. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT je efektívnym zdrojom tepla vďaka inteligentnej integrovanej regulácii na báze invertora.
Bivalentné systémové riešenie sa ponúka v prípadoch, keď existujúci kotol momentálne slúži na pokrývanie špičkového zaťaženia, ktoré bude ale znížené uplatnením modernizačných opatrení. Tým pádom môže Logatherm WPLS.. B prevziať na seba prevažnú časť vykurovacej práce. Pri bivalentnej prevádzke čerpadla WPLS .. B spolu s plynovým kondenzačným kotlom môže byť pokrytá oblasť výkonu až do 25 kW.
Integrovaná regulácia odošle v prípade potreby požiadavku na existujúcu reguláciu kotla.

Upokojujúco bezpečné

• Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení SPLIT značky Buderus spĺňajú kvalitatívne požiadavky firmy Bosch pre maximálnu funkčnosť a životnosť.
• Zariadenia sú vo výrobnom závode skontrolované a otestované.
• 24-hodinová horúca linka pre zodpovedanie všetkých otázok
• Istota veľkej značky: náhradné diely a servis aj po 15-tich rokoch

Vo veľkej miere ekologické

• Pri prevádzke tepelného čerpadla je približne 75% vykurovacej energie regeneratívnou energiou, pri využívaní “zeleného elektrického prúdu” (veterná, vodná a solárna energia) až do 100%.
• Prevádzka bez emisií
• Veľmi dobré hodnotenie v rámci EnEV

Extrémne hospodárne

• Technika s dlhou životnosťou nenáročná na údržbu, s uzavretými obehmi
• Bez (finančných) nákladov na vŕtanie, ktoré je potrebné pri tepelných čerpadlách soľanka-voda a voda-voda

Jednoduché a bezproblémové

• Nie je potrebné povolenie od úradu pre životné prostredie
• Bez mimoriadnych požiadaviek na veľkosť pozemku