Všeobecné zásady úpravy vody

 Pri navrhovaní úpravy vody prístrojmi EZV by ste mali mať na pamäti niekoľko nasledujúcich všeobecných zásad, ktoré platia rovnako pre rôzne systémy:

 • pre spôsob úpravy, ktorý používajú aj prístroje EZV je výhodnejšie, ak rýchlosť pohybu častíc upravovanej vody je v mieste úpravy vyššia t.j. ak to ostatné okolnosti dovolia je vhodné zredukovať priemer potrubia v mieste úpravy
 • je dôležité, aby voda bola upravovaná za studena resp. pred ohriatím. Z tohto dôvodu je potrebné umiestniť úpravu v smere prúdenia pred miesto, v ktorom dochádza k ohriatiu vody
 • vzhľadom na istú degradáciu kladných účinkov úpravy vody vplyvom mechanických nárazov a turbulencii je vhodné umiestniť úpravu vody v smere prúdenia vody až za čerpadlo, separátor či prietokomer a to čím bližšie k miestu ohrevu
 • nezabúdať na dočasnosť tohto spôsobu úpravy vody – voda si po pretečení miestom úpravy podrží svoje nové vlastností asi 72 hod (závisí to od chem. zloženia vody, systému a jeho jednotlivých prvkov, tlaku, obsahu plynov a pod.)
 • nezabudnite, že vďaka úprave vody prístrojmi EZV sa síce vylučuje menej inkrustov a to v amorfnom tvare (inkrusty nie sú pevné ale blatisté resp. bahnovité) avšak po zahriatí vody sa predsa vylučujú a to hlavne v miestach, kde je rýchlosť pohybu častíc malá, resp. takmer nulová. Z toho dôvodu je potrebné, aby zariadenia v ktorých dochádza k usadzovaniu bahnovitých inkrustov (kotly, výmenníky, akumulačné ohrievače, zásobníková nádrž a pod.) boli vybavené účinným odkaľovaním. Pokiaľ v systéme (hlavne u uzavretých systémov) nie sú zariadenia vybavené odkaľovaním je potrebné do systému takéto zariadenie zaradiť (napr. odstredivý separátor). Doporučujeme taktiež systém občasne prepláchnuť a vyplaviť nahromadené blatisté usadeniny.
 • pri úprave vody do 90°C je vhodné za účelom zvýšenia účinnosti úpravy zaradiť do systému plastovú vložku (kompaktnú jednotku)
 • vzhľadom na výskyt inkrustov blatistého charakteru je nutné zaradiť čerpadlá v smere prúdenia až za odstredivý separátor alebo vhodný filter, ináč hrozí nebezpečie ich zadretia
 • pri úprave vody do 90°C a pri tvrdosti nad 20 °N vyžadujeme použitie plastovej vložky – kompaktnej jednotky EZV…KZ (KP)
 • potrubie v mieste úpravy má byť úplne zavodnené. Ak dochádza k prisávaniu vzduchu, resp. voda obsahuje plyny, je pred samotnou úpravou nutné použiť odplyňovače (napr. KS.. )
 • v systémoch kde je množstvo doplňovacej vody nižšie ako dvojnásobok celkového objemu vody v systéme, napr. v systémoch TV, je nutné upravovať aj cirkulačnú vodu
 • systémy v ktorých je používaná upravená voda musia byť navrhnuté tak, aby potrubia a zariadenia bolo možné odkaľovať a preplachovať

 

Úprava vody v rodinných domoch

 

Použitie vlastnej vodárne

 

Pri použití domácej vodárne odporúčame v záujme vyššej účinnosti umiestniť úpravu vody prednostne na výstup z vodojemu (alt. 1). Iba v prípade, že to nie je z nejakého dôvodu možné, umiestnime úpravu na prívodné potrubie k vodojemu (alt 2 ).

s1

 

Pripojenie z obecného vodovodu

 

V tomto prípade umiestnime úpravu vody na prípojnom potrubí – spravidla 1“, t.j. prístroj EZV 25D .

s2

 

Úprava vody v teplovodnom kúrení v rodinných domoch

 

s3

Pokiaľ systém teplovodného vykurovania je napustený chemicky neupravenou vodou, môžeme očakávať problémy so zadrhávaním termostatických ventilov, regulačných ventilov (3 resp. 4 – cestné ventily), ventilov prepínajúcich medzi ohrevom TV a radiátormi, a v neposlednej rade so zanášaním teplosmenných plôch s najvyššou teplotou t. j. v kotloch. V takom prípade doporučujeme nainštalovať na spiatočku kotla fyzikálnu úpravu vody EZV. Pokiaľ je systém tesný resp. s malými stratami vody, nainštalovaná fyzikálna úprava vody ochráni systém teplovodného vykurovania pred vyššie uvedenými problémami. V prípade väčších strát v systéme kúrenia resp. pri každom vypustení systému je tento vhodné prepláchnuť (vyplavenie bahnovitých usadenín). V prípade, že sa jedná o starší systém, ktorý je zanesený inkrustami, je nutné vzhľadom na postupné odbúravanie inkrustov upravenou vodou a výskyt oddelených väčších úlomkov inkrustov zaradiť separátor alebo vhodný filter na vstup do kotla. Je to dôležité hlavne u moderných kotlov s malým objemom vody a tenkými trubkami, v ktorých by mohli uvoľnené zmäknuté inkrusty uviaznuť a vytvrdnúť na prehriatom povrchu .

 

Úprava teplej vody (TV)

 

Podľa spôsobu ohrevu TV sa odlišuje aj samotná úprava tejto vody prístrojmi EZV®. Vzhľadom na premenlivý odber vody odporúčame pri úprave vstupnej vody použiť prístroje rady EZ V…A. V prípade, že sa jedná o odber. ktorý vykazuje určitú časovú periodičnosť v rámci 24 resp. 168 hod. (dňa resp. týždňa) je možné použiť aj prístroje rady EZV…T resp. EZV…MT v súčinnosti s vhodnými spínacími hodinami (môžu byť súčasťou dodávky zariadenia).s4

Pri úprave studenej vody odporúčame používať plastovú vložku – EZV KP (KZ). V prípade, že na výstupe TV chýba nádrž TV resp. táto neposkytuje možnosť odkaľovania je tam potrebné v tom prípade zaradiť separátor OS. V prípade použitia prietokových ohrevov je potrebné zapojiť vstup cirkulácie na vstup vody do týchto ohrievačov a to z dôvodu udržania určitého minimálneho prietoku cez prietokové ohrievače pri nulovom odbere TV. s5

V týchto prípadoch doporučujeme preto použiť výkonnejšie obehové čerpadlá v cirkulačnom okruhu. V prípade, že existujúci systém neumožní zvýšiť prietok v cirkulačnom potrubí, je potrebné do systému zaradiť dodatočné obehové čerpadlo , ktoré bude uvedené do činnosti v prípade poklesu odberu TV pod určitú nastavenú hodnotu . Toto riešenie zabezpečí stále určitý minimálny prietok ohrievačom , čím sa zamedzí jeho usadzovanie blatistým kalom a presunie sa do miest, kde to očakávame – nádrž TV resp. separátor . V prípade viacstupňového ohrevu je vhodné regulovať ohrev v jednotlivých stupňoch tak, aby bol rovnomerný t.j. aby nedochádzalo k tzv. tepelným šokom u ohrievanej vody v dôsledku značného ohrevu v jednom stupni – chúlostivé je to hlavne pri stupni s prietokovým ohrevom.

 

Akumulačný ohrev TV

s6

Vzhľadom na veľký objem akumulačného ohrievača, ktorý tým súčasne plní úlohu sedimentačného prvku a je vybavený účinným odkaľovaním (guľový ventil), nie je nutné zaradzovať separátor ani na výstup TV ani na okruh.

 

Akumulačný ohrev TV s využitím prietokového ohrievača

 

s7

Akumulačný ohrev je v tomto prípade realizovaný okruhom, v ktorom je zapojený prietokový ohrievač a akumulačná nádrž TV vybavená odkaľovaním. Na zaistenie minimálneho prietoku prietokovým ohrievačom je zapojený okruh cirkulácie na vstup prietokového ohrievača. Pokiaľ tomu tak nie je, je potrebné aby obehové čerpadlo na výstupe z akumulačnej nádrže bolo riadené tak, aby bolo pri zapínaní ohrevu zopnuté súčasne s primárom výmenníka a pri vypínaní aby bolo vypnuté až s určitým časovým oneskorením po odstavení primáru ohrievača vody. Prietokový ohrievač je nutné chrániť pred uvoľnenými kúskami inkrustov separátorom v okruhu cirkulácie. Podobne ako v predchádzajúcom prípade zásobníková nádrž TV plní vďaka svojmu objemu súčasne aj úlohu sedimentačného prvku na výstupe.

 

Akumulačný ohrev (1.stupeň) v kombinácii s prietokovým ohrevom (2.stupeň)

 

Prvý stupeň je akumulačný ohrev s využitím prietokového ohrievača a zásobníkovej nádrže, ktorá vďaka svojmu objemu plní úlohu sedimentačného prvku. Z tejto nádrže sú inkrusty blatistého charakteru odstraňované pri odkaľovaní. Druhý stupeň je prietokový doohrev, na vstup ktorého je zapojený okruh cirkulácie. V prípade absencie zásobníkovej nádrže na výstupe 2. stupňa je tam potrebné zaradiť separátor. Dôvod zaradenia separátora do okruhu cirkulácie je rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch.

 

Úprava vody pre parné kotly

 

Malé parné kotly

 

Fyzikálnu úpravu vody prístrojmi EZV v kombinácií s chemickou úpravou vody (zvyšovanie alkality napájacej vody) je možné použiť aj pre úpravu napájacej vody pre parné kotly a vyvíjače pary. Vďaka fyzikálnej úprave vody vznikajú bahnovité usadeniny, ktoré sa zvýšeným odluhom resp. častejším odkalom vyplavia z kotla von. Tvrdosť vody je teda ošetrená fyzikálnou úpravou a agresivita vody zvýšením pH napájacej vody je ošetrená chemickou úpravou vody (najčastejšie fosforečnanmi – PPH). Zvýšený odluh resp. častejší odkal zvyšujú síce na jednej strane energetické straty, ale na druhej strane sa šetrí na nadobúdajúcich a prevádzkových nákladoch (soľ a pod.) klasických ionomeničných úpravní vody. V niektorých prípadoch môžeme zase použiť fyzikálnu úpravu vody ako doplnkovú úpravu vody pre zabezpečenie vyššej spoľahlivosti parných kotlov v prevádzke. Ak totiž z nejakých dôvodov zlyhá chemická úprava vody ( napr. dôjde soľ pre regeneráciu filtrov) po určitú dobu a za určitých podmienok (zvýšený odluh resp. častejší odkal) je možné parné kotly ďalej prevádzkovať vďaka nainštalovanej fyzikálnej úprave vody. Malé parné kotly majú samostatný vstup pre kondenzát a pre prídavnú napájaciu vodu. V závislosti na výkone kotla a veľkosti spotreby pary sa mení aj prietok privádzanej prídavnej napájacej vody. Pre tieto aplikácie spravidla vyhovujú prístroje rady EZV… resp. EZV…T. Kotol je nutné pravidelne odkaľovať.

 

Parné kotly stredných výkonov

 

s9

Pre parné kotly s výrobou pary od 1t/hod ako aj v prípadoch, že parný kotol má iba jeden vstup (vstup napájacej vody), je vhodné riešiť úpravu vody podľa nasledujúceho obrázku, kde sa prídavná napájacia voda spája najprv s kondenzátom a po odstredení v separátori prechádza samotnou úpravou. Zaradenie separátora si vyžaduje fakt, že kondenzát môže dopraviť na vstup okrem kondenzovanej vody aj uvoľnené inkrusty.

s10

Príklad riešenia úpravy vody pre stredotlaké parné kotly s inštalovaným výkonom 25MW.

Vzhľadom na to, že úprava vody pre veľké parné kotly vyžaduje individuálny prístup nie je v tejto príručke popísané všeobecné zapojenie ale je uvedený príklad riešenia úpravy vody pre strednotlaké kotly BK 8 s celkovým inštalovaným výkonom vyše 25MW. V prípade riešenia návrhu úpravy vody pre parné kotly obdobného výkonu odporúčame prekonzultovať vhodný spôsob úpravy vody prístrojmi EZV® (konzultácie poskytujeme zdarma). V systéme zobrazenom na obr. sa využili časti pôvodnej úpravy vody a to reaktor, ktorý sa využil ako sedimentačný prvok, pieskové filtre, nádrž dekarbonizovanej vody a nádrž napájacej vody. Dávkovače fosforečnanov ostali ako jediné prvky pôvodného systému chemickej úpravy a to z dôvodu potreby zvýšenia zjavnej alkality napájacej vody. Vzhľadom na premenlivý odber napájacej vody boli použité v prívode napájacej vody k jednotlivým kotlom prístroje riadené prietokomerom – rada EZV…A.

Úprava vody pre teplovodné a horúcovodné vykurovacie systémy

 

s11

Pri úprave vody v uzavretých systémoch je potrebné vzhľadom na časovú obmedzenosť tohto spôsobu úpravy (cca 72 hod.) umiestniť prístroje na cirkulačnej časti, vďaka čomu sa neustále obnovuje pôsobenie úpravy cirkulovanej vody. Aj keď sa to podľa vyššie uvedeného zdá neopodstatnené, na základe skúsenosti, odporúčame upraviť aj doplňovaciu vodu do systému a to hlavne v prípadoch , kde sú pomerne veľké straty vody cirkulujúcej v systéme.

 

Úprava vody v malých systémoch

 

Aj keď je kotol vybavený odkaľovaním odporúčame u kotlov s malým objemom ohrievanej vody (prietokové) zaradenie separátoru do spiatočky kvôli ochrane kotla pred uvoľnenými kúskami inkrustov. Pri kotloch s väčším objemom (akumulačným) je možné separátor vynechať – uvoľnené inkrusty sa odkalia v kotli.

 

Úprava vody vo väčších systémoch s viacerými kotlami

 

s12

V tomto prípade je možné s výhodou využiť časové pôsobenie tohto spôsobu úpravy vody. Vzhľadom na celkový objem vody v systéme a výkonnosť obehových čerpadiel je možné umiestniť úpravu vody na spiatočku jedného z viacerých kotlov – alt. 1 (ten, ktorý je stále v prevádzke) alebo na jednu zo spiatočiek pripojených do zberača – alt. 2. Pri tomto výbere sa odporúčame riadiť prepočtom, podľa ktorého by mal celý objem vody v systéme pretiecť miestom úpravy aspoň jedenkrát za 24 hod. Ďalšou možnosťou je umelé uzavretie vykurovacieho okruhu cez redukčný ventil, separátor (pri vyššej tvrdosti vody resp. stratách vody v systéme) a cez samotnú úpravu. Vo všetkých alternatívach je možné dosiahnuť dostatočnú úpravu vody pri ekonomicky nižších nákladoch. Dôležité je zabezpečiť pravidelné odkaľovanie kotlov resp. použitého separátora. Úpravu doplňovacej vody odporúčame pri stratách vody v systéme. Podobne ako bola popísaná úprava vody pre kotly, platí aj pre výmenníky tepla.

 

Úprava vody v bazénoch

 

s13

Pri úprave vody v bazénoch možno okrem antiinkrustálneho účinku dosiahnuť aj antibakteriálny účinok čo sa v praxi prejaví znížením spotreby chlóru (až o 30%, čím tvrdšia voda, tým výraznejší baktericídny účinok) a tým aj následne zlepšením kvality bazénovej vody. Pri magnetickej úprave vody pri narušení väzieb inkrustotvorných látok na molekuly vody dochádza k vylúčeniu malého množstva peroxidu vodíka, ktorý sa však vo vode rýchlo rozpúšťa a ničí pri tom prítomné baktérie. Okrem toho na vnútornom povrchu potrubia vytvára vrstvu Fe3O4, ktorý zabraňuje korózií oceľového povrchu je uvedený príklad riešenia úpravy vody v bazéne. V normálnej prevádzke bazéna je v činnosti stále iba jedno z obehových čerpadiel, šupátkový ventil je uzatvorený a teda všetka voda ide cez úpravu. Spravidla jeden krát v týždni sa prevádza tzv. pranie filtrov, keď sa pomocou ventilov otočí smer prechodu vody filtrom. Pri praní sú zapnuté všetky čerpadlá za účelom vytvorenia potrebného pretlaku a aby bola v tom prípade čo najmenšia tlaková strata otvorí sa aj šupátkový ventil v dôsledku čoho voda neprechádza miestom úpravy. Vzhľadom na to, že celý proces prania filtrov trvá iba asi hodinu nijako nenaruší úpravu vody v bazéne. Takýmto riešením je možné pri pomerne nízkych nákladoch dosiahnuť nielen zamedzenie tvorby inkrustov a tým zlepšiť prestup tepla pri ohreve bazénovej vody, ale aj znížiť spotrebu chlóru, čím sa návratnosť investície do úpravy vody prístrojmi EZV® ešte viac skráti.

Zdroj: https://www.ezv.sk/article/doporucenia-k-uprave-vody