Znižovanie spotreby energií

Znižovanie spotreby energií vďaka chemickému čisteniu

Chemické čistenie má v Českej republike viac než 30-ročnú tradíciu a je neoddeliteľnou súčasťou servisných služieb každej teplárne a elektrárne, pretože je jednoduchým, rýchlym a efektívnym spôsobom údržby tepelných výmenníkov. Bez pravidelného čistenia by teplá alebo vykurovacia voda nedosahovala správne parametre, čo by malo negatívny vplyv na vykurovanie a teplú vodu používanú u konečných spotrebiteľov. Táto problematika sa týka nielen výmenníkov, ale všetkých komponentov teplovodných sústav, ktorých úžitkové vlastnosti a životnosť sú negatívne ovplyvnené minerálnymi usadeninami – radiátory, stúpačky, ležaté rozvody, bojlery, plynové kachle, prietokové ohrievače a kotly. Varovnými signálmi sú šupinky alebo drobné kryštáliky, ktoré nájdete v sitku vodovodných batérií; vodný kameň na špirále varnej kanvice. Inkrusty v tejto forme sú zaručene známe v každej domácnosti. Ale akým spôsobom sa to prejavuje vo vykurovacom systéme, teda v spomenutých radiátoroch a rozvodoch?

V slepých miestach a úsekoch so zníženou cirkuláciou, obzvlášť v spodnej tretine vykurovacích telies, vznikajú usadeniny vo forme kalov tvorené organickými kalmi, uvoľnenými čiastočkami pevných inkrúst a hrdze z potrubia. Uvedená kombinácia pôsobí ako izolátor tepelnej energie a zabraňuje jej prestupovaniu do okolia. Následkom je pomalé zahrievanie radiátorov, vplyvom usadenín zníženie prietoku vykurovacej vody a tiež nedostatočné chladenie vykurovacej vody v spiatočnej vetve. To vyúsťuje do tepelných strát v nevykurovaných priestoroch (pivnice, suterén, žľaby v podlahe, podhľady a pod.), za ktoré užívatelia musia platiť. Tieto fakty, žiaľ, ľudia nepoznajú a pri pohľade na svoj teplý radiátor (uvažujme o liatinových vykurovacích telesách, ktoré ešte stále v bytoch prevažujú) situáciu často zhrnú slovami „veď kúri“. Keďže nie sú oboznámení s účinkami chemického čistenia, nemôžu ani tušiť, že vykurovať sa dá ešte lepšie.

S čistými radiátormi to môžeme docieliť trikrát rýchlejšie a získavať v miestnosti v priemere o 30 % viac tepelnej energie pri rovnakej teplote vykurovacej vody.

 

Teplotný priemer pred čistením: 25,8 °C Teplotný priemer po čistení: 34,7 °C
Zlepšenie o 34,5 % / Zvýšenie teploty o 8,9 °C
Miestnosť: kuchyňa
Teplotný priemer pred čistením: 22,8 °C Teplotný priemer po čistení: 38,2 °C
Zlepšenie o 67,5 % / Zvýšenie teploty o 15,4 °C
Miestnosť: obývačka

Podstatou chemického čistenia je udržať zariadenie na vykurovanie vo výbornom stave a zabezpečiť tak čo najlepšie využitie tepelnej energie, čo znamená platiť len za toľko energie, koľko skutočne potrebujeme na vykúrenie konkrétnej miestnosti. Po vyčistení regulačné ventily bezpečne udržia nastavenú teplotu a spoľahlivo zatvárajú a otvárajú kužeľ ventilu podľa teploty okolia (miestnosti), čím dochádza k zásadnému zlepšeniu tepelnej pohody, ale súčasne aj k zvýšeniu životnosti i zníženiu rizika porúch vykurovania a nákladov na ich prípadné odstránenie.

Finančná čiastka vynaložená na chemické čistenie je nižšia než cena kompletnej rekonštrukcie systému, ktorá si navyše vyžaduje rozsiahle zásahy do chodu budov, zatiaľ čo čistenie prebieha mimo domácnosti, a to pripojením sa na stúpačky z kotolne alebo z pivničných priestorov. Nie je potrebné vypúšťať vykurovaciu vodu zo systému a práce je možné realizovať kedykoľvek počas roka – aj vo vykurovacej sezóne. Výsledok čistenia je okamžitý a užívatelia bytov si všimnú zmenu bezprostredne po skončení prác – väčšinou ako elimináciu nežiaducich zvukov v podobe praskania či „klopania“ ventilov, ktoré označujeme ako trakčný hluk.

V spojení s revitalizáciami (zatepľovanie fasád, výmena okien, rekonštrukcia striech, podláh atď.) ponúka firma EKO – CHEMO, s. r. o., (www.ekochemo.sk) prostredníctvom chemického čistenia okrem zlepšenia tepelnej pohody aj možnosť ročnej úspory vo výške 15 – 20 % celkových nákladov na vykurovanie *. Úspory sa týkajú tiež elektrickej energie, keďže tú využívajú obehové čerpadlá, ktoré musia v prípade zvýšených hydraulických strát pre inkrusty pracovať na vyšší výkon, aby bola dodávka tepla alebo teplej vody na potrebnej úrovni (táto úspora je najčastejšia pri objektoch, kde je problém s trvalým nevykurovaním a výkon čerpadiel bol regulovaný).

*Uvedené hodnoty sú podložené energetickými auditmi za kalendárny rok, v ktorom bol projekt zrealizovaný, za posledné roky. Patria medzi ne budovy nemocníc, výrobných a štátnych podnikov, komerčných budov alebo bytových a panelových domov v správe bytových družstiev.

Hoci možno namietať, že výmenou opotrebovaných prvkov vykurovacej sústavy je možné dosiahnuť jej 100 % účinnosť, a to dokonca s pocitom, že výmena za nové je vždy tým najlepším riešením, problém s usadeninami sa tým vyrieši len dočasne, pretože usadeniny sa vždy objavia znovu (spomeňte si na vodný kameň vo varnej kanvici). Odporúčaný interval na opakovanie chemického čistenia je 10 rokov.

Každý cíti teplo inak a klimatické vplyvy rozhodujúcim spôsobom zasahujú do tejto problematiky. Tak či onak, všetci sme zvyknutí na svoj štandard a aj najmenšiu zmenu rýchlo ucítime. Preto je štvrťhodina potrebná na vykúrenie miestnosti úplne neprijateľná v porovnaní s piatimi minútami, ktoré sú výsledkom čistej sústavy.

Chemické čistenie v prvom kroku a následné termohydraulické vyváženie (nie hydraulické vyváženie) sú najdostupnejším spôsobom, ako získať optimálne fungujúcu vykurovaciu sústavu, hoc aj v „starom šate“. Spoľahlivosť regulačných prvkov a tepelné zisky by však pre domácnosť mali byť prioritou, pretože jedine tak vaše finančné prostriedky vynaložíte na skutočne potrebnú a optimálne využitú energiu.

Chemickým čistením dosiahneme:

– vyčistenie radiátorov a potrubí, t. j. odstránenie pevných nánosov z vnútorných stien radiátora (pevné nánosy – vodný kameň, hrdza), ktoré pôsobia ako tepelné izolanty a znižujú intenzitu prestupu tepla do okolia;
– odstránenie usadenín a kalov;
– vyčistenie sediel a kužeľov termoregulačných ventilov – tieto ventily majú veľmi úzku medzeru a aj drobné množstvo nánosu spôsobí zhoršenie regulačnej funkcie;
– odstránenie pevných nánosov v potrubí zabezpečí vyšší (pôvodný) prietok vykurovacej vody;
– rýchlejšie prehriatie telesa, zjednodušenie prietoku vykurovacej vody radiátormi a potrubím a spoľahlivé fungovanie TRV;
– zníženie tepelných strát v objekte, ku ktorým dochádza v rozvodoch vykurovacej vody. Nánosy spôsobujú zníženie intenzity sálania tepla z radiátora. Z toho dôvodu následne dochádza k nedostatočnému ochladzovaniu vykurovacej vody a zvýšeniu teploty spiatočného potrubia. Straty v tomto potrubí sú dané jeho teplotou. To znamená, že ak sa zvýši teplota spätného potrubia napr. o 5 °C (bežná hodnota zvýšenia pri priemernom zanesení sústavy), potom sa straty tepla v týchto priestoroch zvýšia o cca 3 % (t. j. z obvyklej hodnoty cca 15 % na cca 18 %). Zároveň vplyvom predĺženia času prietoku vykurovacej vody o cca 30 % (zvýšenie vzniknuté z dôvodu nutnosti dodať do vykurovaných priestorov rovnaké množstvo tepla ako pri čistej sústave) dochádza počas tohto obdobia k ďalším zbytočným stratám na úrovni 18 %. Ak by sústava bola čistá, zareagoval by regulačný ventil uzavretím prietoku vykurovacej vody a tieto straty by nevznikli. Celkovo teda dochádza k zvýšeniu strát o min. 9 % (prepočítané na čas potrebný na vykúrenie čistou sústavou). Táto hodnota platí pre výpočtový tepelný spád 90/70 °C. Pri nových vykurovacích sústavách a v zateplených domoch sa používa nižší tepelný spád – napr. 75/60 °C, 70/55 °C – vtedy dochádza k nárastu strát až o 12 – 15 %. V prípade podlahového kúrenia a tepelných čerpadiel (spády 50/40 °C alebo 35/30 °C) je nárast v prípade zanesenej sústavy až 30 %. V objektoch, ktoré majú vlastnú prípravu vykurovacej vody vo výmenníku, môže pokles účinnosti výmenníka, a teda nárast strát, dosiahnuť 20 – 30 % len na výmenníku.

Údaje o úsporách v tomto článku sú založené na niekoľkoročnej praxi našej firmy a je možné ich doložiť odporúčaniami z už realizovaných prác, ako aj vyjadrením firmy Enviros, ktorá našim zákazníkom pripravuje energetické posudky o návratnosti investícií vďaka chemickému čisteniu vykurovacieho systému.

Zdroj: https://www.asb.sk/tzb/vykurovanie/dajte-kurenie-do-cistiarne