Dodacie a platobné podmienky

VO-KU-PLYN, s.r.o.
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Podmienky dodania tovaru

 1. Prevzatie tovaru môže byť realizované buď osobným odberom v mieste skladu, alebo doručovateľskou službou ReMax platbou na dobierku alebo platbou na faktúru vopred. V prípade odberu tovaru osobne v mieste skladu si odberateľ / zákazník objednaný tovar vyzdvihne bezodkladne po telefonickej, alebo e-mailovej výzve k odberu najneskôr do 3 dní od zaslania výzvy k odberu. Pri osobnom odbere tovaru je možná platba v hotovosti pri preberaní tovaru, alebo na platbu na faktúru vopred. V prípade bezdôvodného prekročenia uvedenej lehoty je predajca oprávnený účtovať poplatok za skladovanie a to vo výške 0,01% z predajnej sumy tovaru za každý omeškaný deň, ak by tovar nebol vyzdvihnutý po lehote 10 omeškaných dní bude objednávka stornovaná a od odberateľa / zákazníka bude vymáhaných 20% z celkovej sumy objednávky plus poplatok za uskladnenie.
 2. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 10 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, je povinný kontaktovať nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
 4. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 5.
 5. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.
 6. Pri vynáške väčších balíkov mimo Bratislavy (napr., ktoré sa nezmestia do výťahu) je potrebné zabezpečiť pri vynáške pomoc ďalšej osoby. Šofér doručuje tovar sám a vynášanie veľkých balíkov po schodoch jednou osobou je veľmi nebezpečné.

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Potvrdenie objednávky” až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
 3. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.
 4. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.
 5. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@kotol-kotly.sk, telefonicky alebo osobne v sídle dodávateľa.
 6. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.
 8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Platobné podmienky

 1. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.
 2. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, dodávateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.
 3. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t. j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.kotol-kotly.sk nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou kuriérovi, alebo hotovosťou pri osobnom prevzatí v sídle spoločnosti oproti platnému pokladničnému dokladu, či prevodom na účet. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.