Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

VO-KU-Plyn, s.r.o.
pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Poskytovateľom služieb je VO-KU-Plyn s.r.o., so sídlom Lovinského 11 Bratislava 811 04, IČO: 1386806 , IČDPH: SK2020354259. Obchodný register Vložka Okresného súdu Sro, 8190/B, Okresný Súd Bratislava I.  (ďalej iba „dodávateľ”).
 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese https://www.vokuplyn.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.
 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Čl.2

Informácie o tovare a cene

 1. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.
 2. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.
 3. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba (tieto prípady špecifikuje cenník dopravy uverejnený na stránke elektronického obchodu).
 4. Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená alebo pokiaľ bol tovar vypredaný a už nie je možné dodať ho za pôvodných podmienok. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky, pričom zákazník môže takto upravenú objednávku bez penalizácie zrušiť.

Čl.3

Objednanie tovaru

 1. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode “Ako nakupovať”. Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
 2. Odoslanie objednávky môže byť podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa a je podmienené potvrdením súhlasu s VOP a spracovaním jeho osobných údajov.
 3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom “VO-KU-Plyn, s.r.o. – Objednávka č. “, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

Čl. 4

Potvrdenie objednávky

 1. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom “Informácia o stave Vašej objednávky č. “. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, t. j. 10 dní.
 2. V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená. Termín dodania tovaru na objednávku je do 4 týždňov. Ak sa zákazník rozhodne, že miesto zálohovej platby zaplatí plnú sumu objednávky, 20% z tejto sumy je považovaných za zálohovú platbu, ktorá sa riadi ustanoveniami tohto odseku.

Čl.5

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 3. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale. Pokiaľ bol tovar používaný a nesie známky používania, účtuje sa zákazníkovi poplatok za opotrebovanie tovaru vo výške 1% za deň (v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka).
 4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.
 5. Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 6. V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, znečistený, opotrebovaný, s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
 7. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adrese info@vokuplyn.sk alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 0948 204443.

Čl. 6

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

 1. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom “Potvrdenie objednávky” až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 2. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju. V takomto prípade nie je zákazníkovi účtovaný storno poplatok.
 3. V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru. V prípade, že zákazník uhradil zálohu za objednaný tovar, táto sa mu pri stornovaní objednávky nevracia.
 4. Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená záloha mu bude vrátená.
 5. Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu info@vokuplyn.sk, telefonicky alebo osobne v sídle dodávateľa.
 6. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 7. Dodávateľ má právo stornovať objednávku aj v prípade, že nemôže zákazníka telefonicky zastihnúť. V takomto prípade vzniká zákazníkovi povinnosť uhradiť storno poplatok tak, ako v prípade stornovania objednávky zákazníkom.
 8. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Čl. 7

Platobné podmienky

 1. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je uvedený na stránke elektronického obchodu. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí kuriérovi pri prevzatí zásielky.
 2. V prípade platby internetovým platobným systémom alebo prevodom na účet, zákazník zrealizuje platbu bezodkladne po potvrdení objednávky, najneskôr však do 3 kalendárnych dní. Zakúpený tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení jeho ceny, čím sa rozumie pripísanie celej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet dodávateľa. Ak nebude platba dodávateľovi pripísaná na účet do troch kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, dodávateľ má právo predmetnú objednávku stornovať.
 3. V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t. j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Objednávku odoslanú cez internetovú stránku www.vokuplyn.sk nie je možné uhradiť inak ako hotovosťou kuriérovi, alebo hotovosťou pri osobnom prevzatí v sídle spoločnosti oproti platnému pokladničnému dokladu, či prevodom na účet. Nie je možné ju hradiť akýmikoľvek poukážkami alebo šekmi, vydanými dodávateľom, či iným právnym subjektom.

Čl. 8

Podmienky dodania tovaru

 1. Prevzatie tovaru môže byť realizované buď osobným odberom v mieste skladu, alebo doručovateľskou službou ReMax platbou na dobierku alebo platbou na faktúru vopred. V prípade odberu tovaru osobne v mieste skladu si odberateľ / zákazník objednaný tovar vyzdvihne bezodkladne po telefonickej, alebo e-mailovej výzve k odberu najneskôr do 3 dní od zaslania výzvy k odberu. Pri osobnom odbere tovaru je možná platba v hotovosti pri preberaní tovaru, alebo na platbu na faktúru vopred. V prípade bezdôvodného prekročenia uvedenej lehoty je predajca oprávnený účtovať poplatok za skladovanie a to vo výške 0,01% z predajnej sumy tovaru za každý omeškaný deň, ak by tovar nebol vyzdvihnutý po lehote 10 omeškaných dní bude objednávka stornovaná a od odberateľa / zákazníka bude vymáhaných 20% z celkovej sumy objednávky plus poplatok za uskladnenie.
 2. Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 10 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 3. Zákazník sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie výrobku (aj zospodu). Ak zistí, že balenie nesie známky mierneho poškodenia, zásielku je povinný prebrať a zároveň je povinný uviesť poškodenie do preberacieho protokolu. Ak zistí, že balenie nesie známky vážneho poškodenia (keď je možné predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu zásielky), je zásielku povinný odmietnuť a bezodkladne informovať dodávateľa emailom. Po doručení je zákazník povinný bezodkladne a dôkladne skontrolovať obsah balíku. Ak dodatočne zistí, že tovar je poškodený alebo nekompletný, je povinný kontaktovať nás emailom. Reklamácie tohto charakteru prijímame maximálne do 24 hodín od doručenia. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
 4. Zákazník je informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky, špecifikovanom v bode 5.
 5. Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.
 6. Pri vynáške väčších balíkov mimo Bratislavy (napr., ktoré sa nezmestia do výťahu) je potrebné zabezpečiť pri vynáške pomoc ďalšej osoby. Šofér doručuje tovar sám a vynášanie veľkých balíkov po schodoch jednou osobou je veľmi nebezpečné.

Čl.9

Spracovanie osobných údajov

 1. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 2. Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, emailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
 3. V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@vokuplyn.sk.
 4. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.
 5. Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP sa zároveň zaväzuje akceptovať emailovú komunikáciu ako záväznú a rovnocennú tlačovej forme.

VOP nadobúdajú platnosť a sú účinné od 04.11.2011, týmto dňom sa ruší platnosť a účinnosť predošlých VOP.