Hľadanie poškodených rozvodov vykurovacej vody

Presné určenie miesta úniku vody z rozvodu vykurovania je základom pre cielenú opravu bez nutnosti poškodenia väčších oblastí stien či podláh. Lokálna oprava ušetrí čas, peniaze a pohodlie majiteľov nehnuteľnosti. Pre zákazníka je nemenej významné i obmedzenie tejto stresovej situácie na najmenšiu možnú mieru, zvlášť pokiaľ k poruche došlo v interiéri.

Využitie meracích prístrojov pre lokalizáciu miesta poruchy je efektívnejšie, než metóda pokusov a omylov. Pri úniku vody z podlahového vykurovania dochádza vplyvom nasiakavosti okolitého materiálu ku zmene jeho tepelnej vodivosti. Voda obsiahnutá v anhydritovom alebo betónovom potere spôsobuje lokálne zvýšenie tepelnej vodivosti. Rovnako pri úniku vody z rozvodu vykurovania dochádza ku zvýšeniu tepelnej vodivosti tepelných izolácií rúrok a priľahlého materiálu. Zvýšená tepelná vodivosť v mieste úniku vody je dôvodom, prečo sa tieto oblasti rýchlejšie a viac zahrievajú v porovnaní s oblasťami bez úniku. Termovízna kamera ľahko a okamžite zviditeľní také zvýšenie teploty na svojom displeji. Termovízne kamery testo 875 dokážu detegovať tepelné rozdiely už od 0,08°C. S termovíznou kamerou testo tak ľahko, rýchle a presne nájdete miesto s predpokladaným únikom.

 

Okrajové podmienky termovízneho merania

Použitie termovíznej kamery je jednoduché, ale nemusí byť vždy postačujúce. Ku zvýšeniu povrchovej teploty tiež dochádza v prípade nedokonale urobenej tepelnej izolácie na teplovodných rozvodoch. Tri faktory, ktoré sú veľmi dôležité pre dosiahnutie kvalitných termovíznych obrazov: jedná sa o teplotu média, veľkosť strát za jednotku času a hĺbka rozvodu (pozrite stavebné výkresy). Na vyšetrované miesto nesmie svietiť slnko. Je v záujme vlastníka domácnosti alebo nájomcu zaistiť zatienenie. Voľná podlahová krytina by mala byť pred začatím vyšetrovania alebo na začiatku prípravných akcií odstránená. Pokiaľ je to pri hľadaní poruchy možné, je vhodné pred meraním čo najviac zvýšiť teplotu vykurovacej vody, aby sa zvýraznili teplotné rozdiely. Ak sa ukáže, že z dôvodu malých strát alebo veľmi veľkej hĺbky rozvodu nie je možné zaznamenať žiadne termovízne obrazy, potom je potrebné použiť iné metódy na detekciu úniku. Aby nedošlo k omylom a zvýšila sa pravdepodobnosť nájdenia miesta poruchy, odporúčame overiť si vlhkosť miesta so zvýšenou teplotou pomocou vlhkomera testo 616. Vlhkomer testo 616 umožňuje merať nedeštruktívnou metódou vlhkosť stavebných materiálov až do hĺbky 5 cm. Táto hĺbka je za bežných pomerov postačujúca pre rozvod pod omietkou i pre rúrky podlahového vykurovania. Jednoducho tak umožní overenie, či v miesta predpokladaného úniku detegovaného termovíznou kamerou je tiež zvýšená vlhkosť. Toto overenie odporúčame najmä pre lokalizáciu porúch na rozvodoch s tepelnou izoláciou, lebo v praxi sa preukázalo, že rozvodové rúrky s nesprávne alebo s nedostatočne urobenou tepelnou izoláciou zvýšeným únikom tepla spôsobujú vysychanie a teda zníženie vlhkosti okolitého materiálu. Pokiaľ sa jedná o zvýšenie teploty spôsobenej únikom vody, je zvýšená vlhkosť jednoznačným dôkazom. Zvýšená vlhkosť môže byť aj trojnásobná v porovnaní s ostatnými časťami rozvodov. Pre získanie korektných údajov je vždy dobré vykonávať viac meraní a ich následné porovnanie v rámci jednej miestnosti, priestoru. Súbežne meranie vlhkosti a zvýšenej teploty umožňujú s veľkou istotou určiť miesto, kde uniká voda z vykurovacích okruhov. Rovnako dobre ako pre podlahové vykurovanie, funguje táto metóda tiež pre tepelne zaizolované rozvody.

 

Príprava termografického merania

Po príchode na miesto obhliadky je potrebné najprv urobiť termovízny snímok poškodeného rozvodu skôr, ako sa so zákazníkom zhodneme na mieste poškodenia. Preveríme stratu objemu za jednotku času a hĺbku rozvodu (z technických výkresov) pomocou tohto môžeme odhadnúť rozsah poškodenia. Často je veľmi užitočné pre zákazníka, ak privolá aj inštalatérsku firmu, ktorá môže miesto úniku po zameraní opraviť. Prítomnosť kúrenárskej alebo inštalatérskej firmy je rovnako užitočná, ak je počas opravy potrebné vykonať nejaké zmeny a úpravy vo vykurovacom alebo vodovodnom rozvode. Keďže náklady na lokalizáciu a odstránenie úniku vody cez poškodené potrubie zvyčajne spadá do poistenia bytu či stavby, mal by zákazník pred meraním, informovať svoju poisťovaciu agentúru. V závislosti na veľkosti poškodenia je vhodná aj návšteva zástupcu poisťovne. S termovíznou kamerou prekontrolujeme celé rozvodné vedenie (pokiaľ je to dostupné pre kameru). Nie je to možné v miestach pod skriňami, za nábytkom alebo pod vstavaným nábytkom alebo pod sprchou či vaňou. V niektorých prípadoch je možná prehliadka stropov z miestnosti pod ňou. Ak môžeme získať teplotný obraz, ktorý sa dá interpretovať ako únik, je potrebné preskúmať, či je to miesto úniku alebo či k úniku nemohlo dôjsť niekde v inej oblasti (vzhľadom ku konštrukcii podlahy, stropu…). Všetky rozmery je potrebné zdokumentovať a spolu s termogramom ukladať aj číslicové fotografie. Pre uistenie sa, že miesto úniku je správne odhalené, mali by sa využiť aj iné metódy (nie len termovízne meranie). Ak sa s veľkou pravdepodobnosťou ohraničí miesto úniku, možno ho otvoriť, alebo sa hľadá alternatívne riešenie s položením nového vedenia. Otvorenie miesta poruchy bude v mnohých prípadoch odporučené, ale skôr ako sa navŕta skúšobná sonda – otvor, mal by sa potvrdiť výsledok prehliadky ešte raz meraním teploty vody v podlahovej vrstve a v prípade rozvodov v dutinách by sa tieto mali prezrieť s endoskopom. Za prítomnosti špecialistu na termovíziu sa zadefinuje rozsah miesta úniku na základe meraní a po otvorení oblasti úniku sa znova zdokumentuje miesto poškodenia pomocou fotografií. Praktický postup nájdenia miesta poruchy je dokumentovaný na konkrétnom príklade. Dôvodom k hľadaniu miesta úniku vykurovacej vody bol rýchly pokles tlaku vo vykurovacej sústave aj napriek zvýšenému počtu dopúšťania vykurovacej vody. Pri hľadaní poruchy bola využitá najprv termovízna kamera testo 875. Na vyobrazenom termograme časti podlahy v kotolni je zreteľné vidieť miesto so zvýšenou teplotou. Aby sa odstránila neistota vyplývajúca z možnosti, že zvýšená teplota je spôsobená len chybnou alebo chýbajúcou tepelnou izoláciou, bolo vykonané aj meranie vlhkosti vlhkomerom testo 616. Vlhkosť podlahového betónu v mieste najvyšších teplôt bola až 11%, zatiaľ čo vo zvyšnej časti miestnosti bola nameraná vlhkosť betónu okolo 3,5%. Po vybúraní podlahy v kotolni a odkrytí oceľového potrubia bolo zistené, že jedna z rúrok je silne skorodovaná. Bolo veľmi prekvapivé, že druhá rúrka bola takmer neporušená. Pravdepodobnou príčinou korózie je nevyhovujúce riešenie odvodu kondenzátu od kondenzačného kotla. Veľmi kyslý a korózne agresívny kondenzát je zavedený do podlahovej vpuste, bez toho aby bol predtým neutralizovaný alebo zmiešaný s inou odpadnou vodou, ktorá má spravidla mierne neutralizujúce vlastnosti. Napojenie vpusti na odpadné potrubie bolo chybné, netesné alebo bola tesnosť narušená korozívnym pôsobením kondenzátu, čo je zvlášť u kovových vpustí isté. Voda v sifónovej vpusti bola dlhodobo značne agresívna a netesnosťami prenikala do podlahového betónu.

 

 

Technici s dlhoročnou praxou pri hľadaní poškodených miest rozvodov vedia, že to nie je práca jednoduchá a často sa toto miesto nepodarí nájsť ihneď na prvýkrát. Pri hľadaní sa musí rozoberať stavebná konštrukcia v okolí miesta predpokladanej poruchy a táto práca zvyšuje riziko, že sa nechtiac naruší aj doposiaľ funkčná časť rozvodov. Najmä u podlahového vykurovania, kde sú rúrky vykurovania zaliate betónovou zmesou, je toto riziko veľmi vysoké.

 

Lokalizácia miesta s poruchou bola overená meraním vlhkosti.

Lokalizácia miesta s poruchou bola overená meraním vlhkosti. Po odstránení stavebnej konštrukcie podlahy bolo miesto poruchy nájdené. Silne skorodovaná a poškodená je rúrka bližšia k odtokovému kanálu. Pretože vykurovacia voda je vedená touto rúrkou, je aj okolie tejto rúrky teplejšie, priľahlý betón viac vysychal. Prienik odpadovej vody z odpadu k druhej rúrke bol naviac obmedzený aj väčšou vzdialenosťou a vzdialenejšia rúrka je tak v oveľa lepšom stave.

Pre úspešnú detekciu úniku je potrebné jasne odpovedať na nasledujúce otázky:

– Ktorý rozvod je netesný? (napr. strata vody vo vykurovaní, v rozvodoch studenej alebo teplej vody – tlakové skúšky)

– Detekcia úniku na rozvode studenej vody pomocou termovíznej kamery zvyčajne nie je možná. V tomto prípade sa musí vykonať iné meranie alebo sa musí poškodený rozvod dočasne naplniť teplou pretekajúcou vodou (užitočný je tu vodoinštalatér a inštalatér vykurovania)

– Aký je rozsah škody? (Voda kvapká zo stropu, vzlínajúca vlhkosť zo základovej dosky, prípadne priesak vody zvonku, atď.)

– Aká veľká je strata kvapaliny? (v litroch za jednotku času)

– Ako hlboko je uložený rozvod?

– Je rozvod v dutinách? (napr. v zemnom kanáli, v podlahovej štruktúre alebo v pôde).

– Aký rozdiel teplôt možno zaznamenať na mieste úniku? (dôležité pri vykurovacom okruhu poznať, aká je teplota výstupnej a vratnej vody)

– Aké je skladba podlahy v pravdepodobne postihnutej oblasti? (dôležité je to napr. pri mramorovej podlahe, hladkých dlaždiciach alebo drevenej podlahe, atď.)

– Nachádza sa v postihnutej oblasti rozvod podlahového vykurovania?

– Je v blízkosti vyšetrovanej plochy silný zdroja tepla? (radiátor, pec, varič, umývačka riadu, atď., t.j. zdroj od ktorého sa môže postihnutá plocha silne otepliť alebo sa na ploche prejaví odraz tepelného zdroja).

– Akú maximálnu teplotu a ako dlho môže požadované médium vyhrievať? (pozor na systémy tepelného čerpadla, kde sú veľmi dlhé doby ohrevu a maximálna teplota je obvykle obmedzená!). Aj podlahové vykurovanie má obmedzenú maximálnu teplotu!

– Budeme mať k dispozícii dostatok horúceho média? (pri veľkých únikoch a hlboko vedenom rozvode)

– Typ rozvodu (jednorúrové, dve rúrky, gravitačné, iné)

– Prechádza potrubie aj exteriérom? (poveternostné podmienky – žiadne slnko – bez dažďa – je potrebné uvážiť teplotu okolia!).

– Z akého materiálu je poškodený rozvod? (napr. oceľ, meď, plast, atď.)

 

Požiadavky na personál

Obsluha termovíznej kamery musí mať veľmi dobré vedomosti a dostatočné skúsenosti v oblasti termodynamiky, stavebníctva, stavebnej techniky a meracej techniky. Základná znalosť zvyčajne nestačí. Je výhodné, ak obsluha termovíznej kamery absolvovala kurz termovíznej diagnostiky 1. stupňa. Infračervená termografia je služba, a často jediný spôsob, ako nájsť miesta poškodenia v podlahovom vykurovaní bez nutnosti obnažiť celú podlahu. Kamera zobrazuje aj presnú lokalizáciu umiestnenia rozvodov. Avšak klienti si musia byť vždy vedomí, že aj napriek maximálnej starostlivosti a skúsenosti nie je stále možné presne lokalizovať poškodené potrubie, na základe termovízneho snímku. Je potrebné ešte raz poznamenať, že ak dôjde ku škodám z dôvodu nesprávneho určenia miesta úniku, nenesie za to termovízny diagnostik zodpovednosť. V závislosti na situácii, niekedy je vhodné pred meraním podpísať o tom prehlásenie. Použitím profesionálnych meracích prístrojov testo 875 a testo 616 sa riziko omylu i následných škôd výrazne obmedzuje. Naviac u zákazníka to zvyšuje obraz technika, remeselníka a tento pozitívne pôsobiaci psychologický prvok môže byť rozhodujúci pre získanie dobrej povesti a budúcich zákaziek.

Zdroj: http://www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn/hladanie-poskodenych-rozvodov-vykurovacej-vody.html