Kotle – pohľad odborníkov

Aké máte skúsenosti s predajom plynových kotlov?

Na Slovensku pôsobíme už viac ako 20 rokov a 50% podielom na trhu už môžeme hodnotiť so značnou presnosťou, ako sa trh správa.

V posledných rokoch vidíme jasnú tendenciu zvyšovania záujmu o úspornejšie typy závesných kondenzačných kotlov a klesajúci záujem o klasické plynové kotly, či už závesné alebo stacionárne.

Ako si vybrať najvhodnejší druh a na čo si treba dávať pozor?

Druh kotla je nutné vyberať na základe viacerých požiadaviek. Iný typ si vyberáme pri novostavbách a iný pri náhrade starších kotlov. Dôležité je správne nastavenie požadovaného výkonu, treba brať do úvahy typ stavby, rozmery a vypočítané tepelné straty. Dôležité je tiež, akým spôsobom sa bude robiť ohrev teplej vody. Tu sú dôležité zvyklosti rodiny, počet osôb a rýchla dostupnosť teplej vody hneď po otvorení kohútika.

 

Aké riziká hrozia v prípade nekvalitného produktu alebo zlej inštalácie?

ProTherm kondenzacny

Dnes vyrábané plynové kotly obsahujú množstvo bezpečnostných prvkov, ktoré garantujú bezpečnú prevádzku. V prípade neštandardných podmienok prevádzky zaručujú použité bezpečnostné prvky okamžité odstavenie z činnosti s upozornením optickou prípadne akustickou signalizáciou poruchy. V prípade použitia nekvalitných súčiastok alebo nesprávnej inštalácie hrozí nebezpečenstvo výbuchu a možného ohrozenia života. Keďže plynové kotly patria medzi vyhradené technické zariadenia, je výslovne zakázané akokoľvek manipulovať a prerábať tieto zariadenia amatérskym spôsobom, a v každom prípade nechať urobiť všetky potrebné zásahy autorizovanými servisnými pracovníkmi.

Ako realizovať vykurovanie kotlom, keď v bytovom dome nie je komín?

V dnešnej dobe je s ohľadom na vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR č. 410/2003 veľmi problematické osadiť plynový kotol do bytových domov, keď nie je v objekte k dispozícii komín. Odvod spalín je v tomto prípade obmedzujúcim faktorom na realizáciu takéhoto riešenia. V takýchto prípadoch by bolo skôr výhodnejšie urobiť vlastnú kotolňu pre celý bytový dom, kde by sa otázka odvodu spalín riešila len pre tento zdroj.

Akú údržbu si vyžadujú jednotlivé druhy plynových kotlov, aby slúžili čo najdlhšie?

Plynové kotly je potrebné kontrolovať každý rok. Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 stanovuje intervaly medzi pravidelnými prehliadkami a kontrolami plynových kotlov. Pri pravidelných kontrolách servisný technik dokáže odhaliť aj skryté nedostatky, ktoré by sa mohli prejaviť v hlavnej vykurovacej sezóne poruchou kotla.

Na čo špeciálne by ste chceli upozorniť tých, ktorí uvažujú o kúpe plynového kotla…?

Nie vždy najlacnejší kotol je to najvhodnejšie riešenie vykurovania, okrem ceny kotla sa treba zaujímať aj o dostupnosť servisu a náhradných dielov. V posledných rokoch sa veľmi rozšíril internetový predaj plynových kotlov, ale zákazník by si mal uvedomiť, že plnú podporu a servis dostane len od autorizovaných predajcov tej ktorej značky.

Máte vo vlastnom dome plynový kotol?

V rodinnom dome mám nainštalovaný kondenzačný kotol. Pre jednu kúpeľňu je postačujúci aj prietokový ohrev teplej vody, pričom kotol je situovaný z druhej strany kúpeľne, čím som sa snažil znížiť straty v rozvodoch teplej vody.

V akých prípadoch by ste neodporúčali plynové kotle, ale iný zdroj tepla?

V pasívnych domoch so spotrebou tepla asi 2-4 kW je vhodnejší lokálny zdroj tepla. Ak je minimálny výkon väčší ako odovzdávaný výkon vykurovania, má to za následok časté vypínanie kotla, a tým jeho rýchlejšie opotrebovanie a zníženie životnosti.

Ing. Ivan Klobušický zo spoločnosti EKO-THERM

Aké máte skúsenosti s predajom plynových kotlov?


V oblasti vykurovania pôsobím už 25 rokov a priamo v predaji kotlov od roku 1997. Boom predaja plynových kotlov vyvrcholil v roku 1998 v rámci masovej plynofikácie Slovenska. V posledných rokoch predaj stagnuje až mierne klesá, hlavne od plynovej krízy v januári 2009. Pokiaľ ide o prevedenie kotlov, najviac sa predávajú závesné kondenzačné kotly.

Ako si vybrať najvhodnejší druh a na čo si treba dávať pozor?

Keďže neexistuje univerzálne dobré riešenie, každý konkrétny prípad odporúčam konzultovať s odborníkom – projektantom kúrenia. Výkon kotla treba prispôsobiť tepelným potrebám objektu. Nemá význam kotol predimenzovať, hrozí cyklovanie (opakujúce sa zapínanie a vypínanie), ktoré zvyšuje spotrebu plynu, zvyšuje hlučnosť a znižuje životnosť kotla.

Aké riziká hrozia v prípade nekvalitného produktu alebo zlej inštalácie?

V súčasnosti predávané plynové kotly sú maximálne bezpečné. Treba však dbať na ich odbornú inštaláciu, uvedenie do prevádzky autorizovaným technikom a zabezpečiť pravidelné servisné prehliadky. Napríklad pri nových autách považujeme za samozrejmosť pravidelný servis, pri kotloch si na to akosi nevieme zvyknúť. Rizikom potom môže byť zbytočne vysoká spotreba plynu, v extrémnych prípadoch únik spalín do obytného priestoru.

S akými negatívami alebo chybami plynových kotlov ste sa stretli počas praxe?

Najčastejšia chyba sa deje pri nesprávnom výbere kotla bez ohľadu na reálne potreby konkrétneho objektu. Dosiahne sa tým predimenzovanie (niekedy až štvornásobné) a z toho vyplývajúce cyklovanie. Alebo odporučí do domu s dvomi či viac kúpeľňami kotol s prietokovým ohrevom teplej vody.

Ako by mal užívateľ obsluhovať kotol?

Dobre navrhnutý, nastavený a servisovaný kotol v podstate nemá užívateľ dôvod „obsluhovať”. Najčastejšou chybou býva, ak užívateľ (po vykurovacej sezóne či pri dlhšej neprítomnosti) kotol vypne či odpojí od prívodu elektrickej energie. Všetky moderné kotly majú zabudované rôzne prvky vlastnej ochrany pred zablokovaním čerpadla alebo trojcestného prepínacieho ventilu, pred zamrznutím, atď. a odpojením od elektriny mu vlastne zabránime tieto funkcie používať.

Ako realizovať vykurovanie kotlom, keď v bytovom dome nie je komín?

Osadenie plynových kotlov je možné dvomi spôsobmi:
1. Samostatný plynový kotol pre každý byt. Výhodou je, že každý užívateľ kúri vtedy, kedy chce, zaplatí za plyn toľko, koľko reálne minul, a nehrozí, že bude platiť teplo za suseda neplatiča. Nevýhoda je zložitejšie riešenie odvodu spalín.
2. Centrálna domová kotolňa. V ostatných rokoch dosť časté riešenie tam, kde z nejakých dôvodov zanikli dodávatelia tepla (napríklad domy napojené na centrálnu kotolňu vo fabrike), alebo, kde si výrobcovia a dodávatelia tepla z centrálnych kotolní urobili z občanov v bytovkách rukojemníkov, ktorí im chtiac-nechtiac musia platiť nehorázne ceny za dodávku tepla a teplej vody. Základný rozdiel medzi vlastnou domovou kotolňou a centrálnym dodávateľom tepla je v tom, že domová kotolňa slúži obyvateľom domu na dodávku tepla a teplej vody, na druhej strane výroba tepla v centrálnej kotolni je druh podnikania a cieľom každého podnikania je tvorba zisku. Zároveň nedochádza k stratám tepla v rozvodoch a vykurovaniu napríklad trávnikov, ktoré zaplatí samozrejme len spotrebiteľ. Pokiaľ v objekte nie je komín, dá sa dodatočne dobudovať napríklad po fasáde. Alebo je možnosť umiestniť zdroj tepla pod strechu a potom je odvod spalín jednoduchý krátkym zvislým dymovodom.

Na čo si má dať laik pozor pri komunikácii s obchodníkom a pri následnej inštalácii?

Optimálne je dať si vypracovať realizačný projekt kúrenia (nepostačuje projekt pre stavebné povolenie). Vhodné je kúpiť kotol aj s originálnym príslušenstvom od rovnakého výrobcu. Rovnako odporúčam kúpiť všetky prvky vykurovania od jednej firmy (v prípade problémov či reklamácie sa nebude môcť viacero rôznych dodávateľov zbavovať zodpovednosti s odkazom na iného). Vyvarujte sa, ak vám predajca chce nanútiť kotol, ktorý má práve na sklade, dodávatelia sú dostatočne promptní, aby do jedného či dvoch dní dodali požadovaný kotol na stavbu.

Máte vo vlastnom dome plynový kotol?

Doma i vo firme mám plynový kotol. V obidvoch prípadoch ide o kondenzačný kotol Vaillant. Dôvod je jednoduchý: plynové kúrenie je najvýhodnejšie všade, kde je možnosť jeho inštalácie (plynová prípojka).

V akých prípadoch by ste neodporúčali plynové kotle, ale iný zdroj tepla?

Tam, kde je technicky či finančne náročné realizovať prípojku zemného plynu, resp. pri objektoch s veľmi malými tepelnými stratami (pod 4 kW) by som zvažoval alternatívny zdroj tepla, napríklad tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Pavol Mikulička, PVM Systém

Aké máte skúsenosti s predajom plynových kotlov?


Na trhu pôsobíme už viac ako 20 rokov. V posledných rokoch je u nás predaj plynových kotlov stále na podobnej úrovni. Predáva sa stále viac kondenzačných kotlov na úkor takzvaných obyčajných, ktoré sa už podľa smernice EÚ ani nebudú vyrábať.

Aké riziká hrozia v prípade nekvalitného produktu alebo zlej inštalácie?

Ak je kotol nainštalovaný správne odborníkom, riziko nie je v podstate žiadne.

S akými negatívami alebo chybami plynových kotlov ste sa stretli počas praxe?

Mali sme problém napríklad s elektronikou niektorých kotlov v sieťach s výkyvmi napätia.

Ako by mal užívateľ obsluhovať kotol?

Užívateľ by mal sám ovládať používanie termostatu ku kotlu, prípadne vedieť dopustiť vodu do systému, ak mu poklesne tlak. Na poruchy a iné problémy je servisná sieť.

Ako realizovať vykurovanie kotlom, keď v bytovom dome nie je komín?

Jeden náš kolega má v byte kotol. Kvôli nedostatku miesta volil verziu s prietokovým ohrevom vody, keďže externý zásobník sa mu tam už nevošiel. V objekte komín byť nemusí, dymovod sa dá vyviesť napríklad aj rovno cez stenu von.

Na čo by ste chceli upozorniť tých, ktorí uvažujú o kúpe plynového kotla…?

Aby sa nenechali zlákať na najnižšie ceny v niektorých internetových obchodoch, ktoré kupujú tovar aj zo zahraničia, a tým pádom môžu mať problém s uznávaním záruky. Inštaláciu by mal vykonávať odborník.

Máte vo vlastnom dome plynový kotol?

Mám doma kondenzačný kotol s externým zásobníkom na teplú vodu. Ide o kompletný systém od jedného výrobcu, a všetko mám vyladené do detailu (napríklad časy, kedy sa má ohrievať teplá voda, atď.).

Anton Jánsky, konateľ spoločnosti IMMERGAS, s.r.o.

Aké máte skúsenosti s predajom plynových kotlov?

IMMERGAS S. p. A. oslávil tento rok 50. výročie. Naša firma je na Slovensku 16 rokov. Za posledné dva-tri roky predaj plynových kotlov na Slovensku klesá vďaka poklesu stavebných aktivít. Záujem investorov sa posúva ku kondenzačným kotlom, ktoré majú vyššiu účinnosť a sú ekologické.

Aké riziká hrozia v prípade nekvalitného produktu alebo zlej inštalácie?

Dnes sa predávané kotly vyznačujú vysokou mierou bezpečnosti. Je len na užívateľovi, ako sa o zariadenie stará. Či si pravidelne raz za rok zavolá technika na preventívny servis, alebo len odstraňuje prípadné poruchy. V snahe ušetriť peniaze sa stáva, že zariadenie montuje „fuškár“, a potom je hrozba problémov veľmi vysoká.

Akú údržbu si vyžadujú jednotlivé druhy plynových kotlov, aby slúžili čo najdlhšie?

Plynové kotly a systém ÚK si vyžadujú raz za rok preventívnu kontrolu spojenú s čistením a nastavením. Takto udržiavaný kotol má potom životnosť 15 až 20 rokov. Po takej dobe, aj keď je zariadenie naďalej schopné pracovať spoľahlivo a bezpečne, je už zastarané, a je preto vhodné vymeniť ho. Moderné kotly sú vždy úspornejšie ako zastarané modely.

Na čo si má dať laik pozor pri komunikácii s obchodníkom a pri následnej inštalácii?

Plynové kotly sú vyhradené technické zariadenie plynové, a preto nie je vhodné, aby si ho laik po zakúpení snažil sám zapojiť. Náš názor je, aby sa užívateľ obrátil na odborníka inštalačnú firmu. Tá následne bude zodpovedať za dodávku aj vykonané práce a bude niesť aj záruku za celok. Ak má iba inštalovať jednotlivé komponenty, ktoré domáci nakúpil kade-tade po známosti za výhodnú cenu, tak je otázka garancií problematická.

Na čo by ste chceli upozorniť tých, ktorí uvažujú o kúpe plynového kotla…?

Aby sa najskôr o svojom zámere poradili s odborníkom a po porade s ním našli prijateľné riešenie technicky aj finančne.

Máte vo vlastnom dome plynový kotol?

Áno, doma máme plynový kondenzačný kotol IMMERGAS – VICTRIX 20 plus. Je to kotol pre kúrenie a prípravu teplej vody v externom zásobníku. Spĺňal naše požiadavky na úspornú a bezobslužnú prevádzku a cena bola primeraná.

Sabína Zavarská

Zdroj: http://www.reality.sk/clanok/novinky/plynove-kotle-pohlad-odbornikov