SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SOLÁRNEJ ENERGIE

K modernému bývaniu dnes patrí pohodlné zariadenie a takisto účinné vykurovanie,  ktoré zároveň šetrí životné prostredie. Solárne zariadenia zachytávajú slnečné svetlo a umožňujú, aby bolo pre nás užitočným. Vďaka solárnym zariadeniam si prinášame slnko priamo do kúpeľne a do obývacích priestorov. Sprchovanie, kúpanie a vykurovanie sú zabezpečené po celé desaťročia takmer bezplatne. K tomu ešte prispieva aj čisté svedomie, pretože energia pochádza priamo zo slnka. Slnečnej energie máme predsa viac ako dosť.

Prečo využívať energiu slnka?

V prvom rade, energia získaná zo slnka je prakticky nevyčerpateľný, bezpečný a obnoviteľný zdroj energie prístupný počas väčšej časti roka. Využívanie energie slnka prispieva k trvalo-udržateľnému spôsobu života a nezaťažuje budúce generácie. Samotné využívanie energie slnka nemá nijaké negatívne ekologické vplyvy počas celej doby životnosti, ktorá sa v našich podmienkach pohybuje okolo 20 až 30 rokov. Solárne zariadenia sú dnes technicky vyzreté a v Európe miliónkrát osvedčené. Užívateľ navyše získa istotu konštantnej ceny tepla počas celej doby životnosti, čo dnes, pri neustále rastúcich cenách nemôže zaručiť ani štát, ani nijaká iná spoločnosť. Pomocou slnečných kolektorov si môže pripravovať teplú vodu každý sám a stať sa tak nezávislým na dodávkach a najmä cenách teplárenských podnikov.

Nezanedbateľný je aj ekonomický efekt rozvoja nového hospodárskeho odvetvia výrobcov a dodávateľov technológií v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov. Podľa štúdie Európskej federácie tepelného využívania slnečnej energie (ESTIF) v porovnaní s fosílnou a jadrovou energetikou vytvára využívanie energie Slnka neporovnateľne viac pracovných príležitostí. Na 1 000 GWh dodanej primárnej energie pripadá 90 vytvorených pracovných miest v sektore uhoľnej energetiky, 72 pracovných miest v sektore jadrovej energetiky a až 3 960 pracovných príležitostí v sektore slnečnej energie. Jedná sa najmä o výrobu, projektovanie, inštaláciu a údržbu solárnych systémov, ktorá nie je na rozdiel od veľkých energetických zdrojov centralizovaná na jednom mieste, ale poskytuje možnosti vo všetkých regiónoch. Využívaním slnečnej energie sa šetria prírodné zdroje našej planéty. Solárne teplo neobsahuje C02 a škodlivé látky a je preto absolútne ekologicky neškodné.

Silné stránky systémov využívajúcich tepelnú slnečnú energiu

Systémy využívajúce slnečnú energiu na prípravu tepla pracujú s relatívne vysokou účinnosťou pri veľmi nízkych prevádzkových nákladoch počas celej doby životnosti, ktorá dosahuje až 30 rokov. Užívateľ, ktorý si nainštaloval takýto systém získal možnosť prípravy teplej vody počas väčšej časti roka takmer úplne zdarma a nezávisle od neustále sa zvyšujúcich cien u nás bežne využívaných palív, ako napr. zemný plyn. Nezanedbateľná je tiež otázka ochrany životného prostredia. Každý solárny systém prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov spôsobujúcich globálne oteplenie atmosféry Zeme. Mnohí odporcovia využívania obnoviteľných zdrojov často argumentujú, že aj na výrobu slnečných kolektorov a príslušných zariadení sa spotrebúva energia s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie. Oproti výrobe komponentov bežných vykurovacích systémov ako napr. kotlov na zemný plyn je však energia spotrebovaná na výrobu kolektorov nižšia a navyše sa vráti v podobe ušetrenej energie počas prevádzky solárneho systému. Odborníci zvyknú označovať túto skutočnosť pojmom ,,energetická amortizácia“, ktorá je pri výpočte z energetickej náročnosti výroby použitých primárnych materiálov pri slnečných kolektoroch nižšia ako 2 roky. Ak sa pri výrobe použijú recyklované materiály, energetická návratnosť sa zníži na približne 2 mesiace. Pri kotloch na plynové či pevné palivo nemá zmysel sa zaoberať týmto parametrom, nakoľko žiadnu energiu počas prevádzky neušetria, práve naopak, spotrebujú. Všetky komponenty na Slovensku vyrábaných solárnych systémov sú plne recyklovateľné, okrem izolačného materiálu – minerálnej vlny, ktorá je však prírodného pôvodu a nepredstavuje ekologickú záťaž pre životné prostredie. Počas celej životnosti solárneho systému nedochádza k žiadnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Ďalším častým argumentom proti využívaniu slnečnej energie je dlhá ekonomická návratnosť investície. Málokto si však uvedomuje, že táto závisí od porovnania s prevádzkovými a vykurovacími  nákladmi bežných systémov.  Nikoho zrejme nenapadne počítať návratnosť investície do plynového kotla, keďže takýmto spôsobom vykurovania nič neušetrí, práve naopak, náklady spojené so zaobstaraním paliva neustále rastú. Investícia do solárneho zariadenia v prípadnej kombinácii s iným zdrojom tepla je preto investíciou do budúcnosti. Viac o ekonomickej stránke v kapitole ,,Ekonomické zhodnotenie systémov“.

Slabé stránky systémov využívajúcich tepelnú slnečnú energiu

Nesmieme však zabúdať aj na slabé stránky systémov využívajúcich energiu slnka. Hoci návratnosť investície sa s rastom cien energií a palív pomaly ale isto skracuje, bez podpory zo strany štátu pre fyzické osoby (ako je tomu v mnohých štátoch Európy) je cena ešte stále pomerne vysoká. Systémy sú najefektívnejšie v oblasti teplôt do 100°C, čo ich predurčuje najmä na prípravu teplej úžitkovej vody. V prípade využitia aj na prípravu teplej vody pre vykurovanie je potrebná kombinácia s iným zdrojom vykurovania, pričom najlepšie sa uplatnia najmä pri nízkoteplotných systémoch vykurovania (napr. podlahové vykurovanie). Mnohí záujemcovia očakávajú, že so slnečnými kolektormi pokryjú celú svoju potrebu tepla. Bohužiaľ, solárne systémy sa bez doplnkového zdroja nezaobídu, nakoľko sú schopné pripravovať teplú vodu maximálne 7-9 mesiacov v roku, v závislosti na poveternostných podmienkach.

Silné stránky Slabé stránky
Konštantná cena tepla počas 20 – 30 ročnej životnosti Relatívne vysoké investičné náklady
Decentralizovaná výroba tepla – nezávislosť od dodávateľov tepla a rastu cien palív Systémy sú najefektívnejšie v oblasti  teplôt do 100 °C
Žiadne negatívne ekologické vplyvy počas celej životnosti Potreba doplnkových energetických zdrojov
Zanedbateľné prevádzkové náklady Problémy  s inštaláciou na pamiatkovo chránených budovách
Možnosť 100 % recyklácie použitých konštrukčných materiálov Systémy nepokryjú spotrebu tepla počas celého roka, v našich podmienkach môžu dodávať teplú vodu max. 9 mesiacov v roku
Relatívne vysoká účinnosť
Bez nárokov na nové zastavané plochy
Vzájomná doplniteľnosť s inými obnoviteľnými energetickými zdrojmi
Veľký potenciál zvýšenia využitia solárneho tepla v oblasti  akumulácie a solárneho chladenia
Krátka doba energetickej amortizácie
Technologická zrelosť

Zdroj: slnecnaenergia.sk