Úprava vody pre malé teplovodné vykurovacie sústavy – Informácie

Z prevádzkových skúseností je známe, že na hospodárnosť a spoľahlivosť teplovodných vykurovacích sústav má významný vplyv kvalita obehovej vody. V novších sústavách to platí dvojnásobne, nakoľko sú priemery potrubí oveľa menšie ako boli v starších systémoch, kde bol aj dostatočný priestor pre sedimentáciu kalov a nánosy inkrustov vplývali na prietok teplonosného média iba minimálne. Obdobne je to s vykurovacími telesami a výmenníkmi kotlov, ktoré sú v dnešnej dobe menších rozmerov a problémy im spôsobuje aj menšie množstvo kalov a inkrustov. Rovnako chúlostivé sú aj tenké potrubia podlahového vykurovania, termostatické ventily, zmiešavacie ventily a ďalšie prvky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích sústav.

Čo robiť pred spustením nového alebo rekonštruovaného teplovodného vykurovacieho systému?

Po ukončení montáže vykurovacieho systému je potrebné vykonať jeho výplach. Výplachom sa odstránia mechanické nečistoty, zvyšky po zváraní a spájaní, tuky, oleje,… Na výplach je potrebné použiť mäkkú vodu s odmasťovacími prostriedkami. V krajnom prípade je možné použiť aj neupravenú vodu. Všetky regulačné prvky je potrebné otvoriť na maximum a na maximum nastaviť aj výkon obehového čerpadla. Kotol necháme „nabehnúť“ pozvoľne (stačí iba polovičný výkon!). Túto podmienku je potrebné dodržať hlavne v prípade, ak je v systéme neupravená voda. Znižuje sa tým riziko tvorby vodného kameňa na výmenníku. Takto necháme systém v prevádzke cca 30 minút. Po vychladnutí systému vypustíme obehovú vodu do kanalizácie (pri použití chemikálií nutné neutralizovať napr. väčším množstvom čistej vody!). Následne vyčistíme všetky filtre a čo najskôr pristúpime k napusteniu systému upravenou vodou.

Napĺňanie systému

je potrebné vykonávať výhradne upravenou vodou. Pri napĺňaní systému je potrebné otvoriť všetky regulačné ventily. Aj v dnešných podmienkach je často do vykurovacích sústav doplňovaná voda, ktorej kvalita a zloženie závisí od konkrétnej lokality. Je však potrebné si uvedomiť, že voda, ktorá svojim zložením vyhovuje parametrom pitnej vody, je pre dopĺňanie vykurovacích sústav nevhodná. Je to dané jednak tvrdosťou (prevažne obsahom solí vápnika a horčíka), reakciou vody (pH) a obsahom rozpustených plynov vo vode. Zďaleka však nepostačuje zmäkčená voda, ktorá má na oceľové materiály horšie účinky ako neupravená voda. Pri napúšťaní systému je potrebné zohľadniť aj použité konštrukčné materiály, nakoľko každý materiál má iné požiadavky na reakciu vody – pH (uvedené v tabuľke). Z uvedeného je zrejmé, že vo vykurovacích sústavách nie je vhodné kombinovať viaceré typy materiálov, ak majú protichodné požiadavky na reakciu vody (pH). Pre materiály ako je meď a oceľ je vhodná zmäkčená voda s prídavkom fosforečnanov. Zmäkčená voda netvorí nánosy „vodného kameňa“. Fosforečnany zasa prispievajú ku korozívnej odolnosti materiálov. Pre hliníkové materiály zväčša postačuje zmäkčená voda. Pokiaľ je potrebné upraviť pH (znížiť), je to možné pridaním napr. prípravku TOPEKOR. TOPEKOR je vhodné použiť preventívne aj v starších vykurovacích sústavách, ktoré sú naplnené neupravenou vodou. Výrazne sa tým zlepší chod ventilov a budú eliminované nánosy vodného kameňa. Pri napĺňaní vykurovacieho systému je dôležitý tlak plniacej vody, ktorý by mal byť o 0,5 bar vyšší ako je tlak v expanznej nádobe.

Odplynenie

Naplnenie vykurovacej sústavy vhodnou vodou je len polovičný úspech. Rovnako dôležité je aj odplynenie sústavy, čo má výrazný vplyv na koróziu v systéme. Odplynenie sústavy sa vykonáva priebežne s napĺňaním. Záverečné odplynenie odporúčame vykonávať pri maximálnej prevádzkovej teplote obehovej vody. Kotol vypneme (ak je čerpadlo ovládané samostatne tak aj čerpadlo) a necháme v kľude. Následne vykonáme odvzdušnenie. Odvzdušnenie sa odporúča opakovať po niekoľkých dňoch prevádzky.

Prevádzkovanie vykurovacieho systému

Na začiatku odporúčame pomalý nábeh kotla a odvzdušnenie podľa vyššie uvedených pokynov. Počas prevádzky odporúčame kontrolovať tesnosť systému. Prípadné straty obehovej vody je potrebné najprv riešiť utesnením systému, až potom doplnením chýbajúceho objemu vody. Odporúčame pravidelné kontroly a čistenie filtrov. V prípade opráv alebo servisných prác vypusťte iba nevyhnutný objem vody (uzavrite opravovanú časť). Ak hrozí zamrznutie sústavy, odporúčame plnenie systému nemrznúcou zmesou, ktorá je vhodnejšia ako vypustenie a opätovné plnenie sústavy. Pravidelne odporúčame vykonávať údržbu kotla, obehového čerpadla, expanznej nádoby a ďalších prvkov. Dôležitá je aj kontrola parametrov obehovej vody (napr. pomocou súpravy DUKE z našej ponuky), minimálne pred začiatkom vykurovacej sezóny. V prípade potreby je potrebné vykonať korekcie – doplniť chemikálie.